Πολιτική αστρολογία: Ωροσκόπια ορκωμοσίας

Το ωροσκόπιο των πολιτικών προσώπων όπου περιγράφονται τα γεγονότα που θα συµβούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους

Πολιτική αστρολογία: Ωροσκόπια ορκωμοσίας

Παρακολουθώντας την παγκόσµια πολιτική επικαιρότητα, παρατηρούµε ότι συχνά διαδραµατίζονται γεγονότα τέτοια, τα οποία έχουν ως φυσικό επακόλουθο την ανάδειξη νέων πολιτικών ή θρησκευτικών ηγετών. Τη στιγµή που τα πρόσωπα ορκίζονται για να αναλάβουν επίσηµα τα καθήκοντά τους, προκύπτει ένα ωροσκόπιο όπου περιγράφονται τα γεγονότα που θα συµβούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς και τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατά τους.

politiki 1

Αυτοί οι αστρολογικοί χάρτες -που προκύπτουν από την εικόνα του ουρανού κατά τη στιγµή της ενθρόνισης ή της ορκωµοσίας πολιτικών προσώπων- είναι από τα αγαπηµένα θέµατα έρευνας των µελετητών της πολιτικής αστρολογίας. Τα αστρολογικά φαινόµενα που παρουσιάζει κάθε τέτοιος χάρτης, καλό είναι να εξετάζονται µε γνώµονα τους κανόνες οι οποίοι, αν και µας έχουν δοθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι πάντα επίκαιροι προς µελέτη.

Στην περίπτωση που υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα να επιλεγεί η χρονική στιγµή µιας ορκωµοσίας, δύο είναι οι βασικότερες συνθήκες που πρέπει να ισχύουν, για να θεωρηθεί επιτυχηµένος ο χάρτης ορκωµοσίας: α) να διαφαίνεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της θητείας του εκάστοτε προέδρου, πρωθυπουργού ή εκκλησιαστικού άρχοντα και β) να διασφαλίζεται ότι, µετά τη λήξη της θητείας του, ο λαός αλλά και ο ιστορικός του µέλλοντος θα αναφέρονται ευνοϊκά στο έργο που επιτεύχθηκε.

Σύµφωνα µε την ελληνική αστρολογική σκέψη, προκειµένου να επιτευχθεί η πρώτη συνθήκη που αφορά στην ολοκλήρωση της θητείας* θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

 • οι ευµενείς πλανήτες να σχηµατίζουν όψη µε τον Ήλιο
 • ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου και ο Ήλιος να έχουν όσο το δυνατόν ευνοϊκότερη όψη µε τον Ωροσκόπο
 • ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου και ο Ήλιος να βρίσκονται σε σταθερό ζώδιο, που ως γνωστόν υπόσχεται διάρκεια και όχι βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα.
*Αν κάποιος θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του πάνω σε κανόνες που υπόσχονται µακρόχρονη δέσµευση, καλό θα είναι να µελετήσει και τους κανόνες που αφορούν γάµο (οι κανόνες αυτοί παρουσιάζουν συγγενείς συνθήκες). Μάλιστα, µέσα από τους κανόνες περί γάµου µπορεί να εµπνευστεί και να προσθέσει τη δική του πινελιά στον πολιτικό χάρτη που ερµηνεύει.

Όσον αφορά στη δεύτερη συνθήκη, που αφορά στην αποτελεσµατικότητα και την υστεροφηµία των προυχόντων, σκοπός είναι να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις σε ένα χάρτη, ώστε το ζητούµενο να έχει την ευνοϊκότερη δυνατή εξέλιξη.

Οι βασικοί κανόνες, που αφορούν στους περισσότερους τοµείς της ζωής µας και συνήθως επιφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, είναι τρεις:

 • Οι ακµές των γωνιακών πρέπει να είναι δυνατές.
 • Οι σηµειοδότες να βρίσκονται στους δικούς τους θεµελιώδεις τίτλους.
 • Η Σελήνη να είναι δυνατή και σε ευνοϊκή θέση.

Ειδικότερα για τα ωροσκόπια ορκωµοσιών, είναι καλό να ισχύουν οι παρακάτω κανόνες - όσοι βέβαια από αυτούς είναι εφικτό να εφαρµοστούν.

 1. Ο Ωροσκόπος θα πρέπει να είναι ενισχυµένος µε όλους τους γνωστούς τρόπους που προτείνουν οι κανόνες της ωριαίας και να µην εµπλέκεται µε τους δύο δυσµενείς.
 2. Τα ίδια να ισχύουν και για τον κυβερνήτη του Ωροσκόπου.
 1. Ο 10ος οίκος και ο κυβερνήτης του να είναι επίσης ενισχυµένοι.
 1. Ο ίδιος τρόπος σκέψης πρέπει να ακολουθείται τόσο για την ενίσχυση του Ηλίου όσο και της Σελήνης.
 2. Για τη χρονική στιγµή που θα επιλεχθεί σε µια ορκωµοσία, είναι φυσικό να προτιµώνται τα εξάγωνα και τα τρίγωνα και να αποφεύγονται οι αρνητικές όψεις.
 3. Αν ο Ήλιος δεν βρίσκεται στο δικό του ζώδιο (σε κυριαρχία), ας φροντίσουµε να έχει ευνοϊκή όψη µε τον κυβερνήτη του ζωδίου στο οποίο βρίσκεται.
 4. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι να φροντιστεί ώστε η ακµή του τετάρτου οίκου και ο Ωροσκόπος να βρίσκονται σε σταθερά ζώδια. Άκρως απαραίτητος όρος, προκειµένου να εξαντληθεί ο χρόνος διακυβέρνησης που ορίζεται από το σύνταγµα και τους νόµους.
 5. Ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου να βρίσκεται στον 1ο, 5ο, 10ο ή 11ο οίκο και να έχει οπωσδήποτε αµοιβαία υποδοχή –ή έστω µεικτή– µε τον κυβερνήτη του 10ου οίκου.
 6. Ο κυβερνήτης του 10ου να σχηµατίζει ευνοϊκές όψεις τριγώνου ή εξαγώνου µε τον κυβερνήτη του ζωδίου στο οποίο βρίσκεται.
 7. Ο κυβερνήτης του 4ου δεν πρέπει να εµποδίζεται από φαινόµενα όπως: αποκοπή φωτός ή παρεµπόδιση. Πρέπει, επίσης, να έχει καλές όψεις µε τους ευµενείς.
 8. Εφόσον είναι εφικτό, είναι πολύ καλύτερα η Σελήνη να βρεθεί µε αµοιβαίες ή µεικτές υποδοχές µε τον κυβερνήτη του 10ου ή του 4ου, αλλά εξυπακούεται ότι δεν πρέπει να σχηµατίζει όψη µε τον Ωροσκόπο ή τον κυβερνήτη του.

Όταν, λοιπόν, έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε διάφορους αστρολογικούς παράγοντες για µια εκλογή –τότε γιατί όχι;

Πάρε απαντήσεις σε ό,τι σε απασχολεί! Απόκτησε ΤΩΡΑ την Προσωπική σου Πρόβλεψη και μάθε τι θα συμβεί!

Αν τελικά η επιλογή της χωροχρονικής στιγµής ενός τέτοιου γεγονότος ήταν η σωστή, µπορεί να κριθεί µόνον από τα αποτελέσµατα, τα οποία αναπόφευκτα θα δηµοσιοποιηθούν κάποτε, αφού αφορούν στη δηµόσια ζωή ενός τόπου.

Για ποικίλους λόγους, όµως, δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα επιλογής της χρονικής στιγµής µιας ενθρόνισης ή µιας ορκωµοσίας, µε αποτέλεσµα να µην είναι εύκολο να βρεθούν όλα ικανοποιητικά σε ένα χάρτη. Είναι φυσικό, λοιπόν, να υπάρχουν και αρνητικές ενδείξεις που πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Από ποιους πλανήτες διαµορφώνονται οι αρνητικές ενδείξεις και ποιους τοµείς επηρεάζουν;

Πρέπει να εξεταστούν:

(α) η φύση και οι ιδιότητες του πλανήτη που έχει την αρνητική επιρροή µέσα στο χάρτη.

(β) η φύση του ζωδίου που είναι τοποθετηµένος ο πλανήτης (π.χ. ο Άρης είναι στο Σκορπιό, στον Κριό ή στον Αιγόκερω;)

(γ) σε ποιο σηµείο του ουρανού είναι τοποθετηµένος. ∆ιότι, αλλιώς εκτιµάται αν βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα, αλλιώς πάνω από τον ορίζοντα, αλλιώς αν συµµετέχει σε οµάδα και αλλιώς µόνος του και περιπλανώµενος.

Μια άλλη βασική υπενθύµιση που αφορά σε τέτοιου είδους αστρολογικούς χάρτες, είναι να γίνει κατανοητό τι ακριβώς αντιπροσωπεύει κάθε οίκος. Ας θυµηθούµε, λοιπόν, εδώ, τι συµβολίζουν οι οίκοι στην Πολιτική αστρολογία.

politiki 2

1ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει το έθνος, τη µυθολογία του και την κληρονοµικότητά του. Το κράτος και τη φυσική του κατάσταση. Τα υπουργεία Εσωτερικών και Δηµόσιας Υγείας.

Γίνεται κατανοητό εδώ ότι όπως στην Ιατρική αστρολογία ο 1ος και ο 6ος οίκος είναι συνδεδεµένοι άµεσα µε την υγεία του ασθενούς, έτσι και στην Κοσµική ο τοµέας της Υγείας εκπροσωπείται και από τους δύο αυτούς οίκους. Η δηµόσια υγεία αντιπροσωπεύεται από τον 1ο οίκο, αλλά ένας τονισµένος 6ος θα δείξει αν η χώρα είναι ευάλωτη σε επιδηµίες και µεταδοτικές ασθένειες.

2ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει την εθνική οικονοµία και τις οικονοµικές πηγές του κράτους, το Υπουργείο Οικονοµικών, τις κρατικές πιστώσεις, τον πλούτο της χώρας από τα εθνικά προϊόντα, τις κρατικές τράπεζες και τα ταµιευτήρια. Σε περίοδο πολέµου, τους συµµάχους του κράτους.

3ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει τα λεωφορεία, τα τρένα, το µετρό, τα ταχυδροµεία, τις τηλεπικοινωνίες, τον Τύπο, τις εφηµερίδες, το ραδιόφωνο, τα σχολεία µέσης εκπαίδευσης. Τα υπουργεία Συγκοινωνιών, Εµπορίου και ∆ηµοσίων Έργων. Τις γειτονικές χώρες. Τα ταξιδιωτικά γραφεία. Τις δηµόσιες βιβλιοθήκες.

4ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει τα αγροτικά προϊόντα, τις γεωργικές εκτάσεις, τις πλατείες, τις παραδόσεις, τα µεταλλεύµατα, την έκταση του κράτους. Την αντιπολίτευση, τα υπουργεία Γεωργίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. Το δήµαρχο και το δηµαρχείο. Τα ακίνητα. Επίσης, σε περίοδο πολέµου, την πόλη η οποία βρίσκεται σε πολιορκία. Ο 4ος οίκος περιγράφει επίσης τις καιρικές συνθήκες ενός τόπου.

5ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει τις τοποθεσίες και τους χώρους, όπου παίζονται όλα τα τυχερά παιχνίδια, όπως τα καζίνο και οι λέσχες. Επίσης, τα πρακτορεία όπου παίζονται ΠΡΟΠΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΚΙΝΟ, ΛΟΤΤΟ. Τους χώρους αναψυχής (θέατρα, κινηµατογράφοι, νυκτερινά κέντρα), τα πάρκα και τις παιδικές χαρές. Τους διπλωµάτες, τους πρέσβεις και τις πρεσβείες. Τη νέα γενιά, το δείκτη γεννήσεων και τα κοινωνικά θέµατα που αφορούν στους νέους και τα παιδιά. Το εκπαιδευτικό σύστηµα και τα εκπαιδευτήρια. Το υπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισµού, την Εθνική Πινακοθήκη και τους εκθεσιακούς χώρους. Ο 5ος οίκος θα µπορούσε επίσης να δείχνει το θάνατο ενός επιφανούς ατόµου, αρχηγού κράτους ή βασιλέα, αφού είναι ο παράγωγος 8ος του 10ου οίκου.

6ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει τις ιδιωτικές κλινικές, τα κέντρα υγείας, τα υπουργεία Υγείας, Εργασίας και ∆ηµόσιας Τάξης, τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Τα φαρµακεία, τις επιδηµίες της χώρας, το στρατό, την Εθνική Άµυνα, τα εργοστάσια, την εργατική τάξη, τις πολιτικές και δηµόσιες υπηρεσίες.

7ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει τις σχέσεις µε τα άλλα κράτη, τους συµµάχους, τις συµφωνίες και τις συµµαχίες, αλλά και τους εχθρούς του έθνους. Το υπουργείο Δικαιοσύνης. Επίσης, το ποσοστό των γάµων και των διαζυγίων σε ένα κράτος.

8ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει τις οικονοµικές σχέσεις και συµφωνίες µε άλλα κράτη, τα εθνικά δάνεια, τα χρέη του κράτους, το οικονοµικό πλεόνασµα, τις επενδύσεις, το διεθνές εµπόριο, την οικονοµική κατάσταση των εχθρών του κράτους, την εφορία, το φόρο κληρονοµιάς, τις ασφαλιστικές εταιρείες.

9ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει τις σχέσεις µε το εξωτερικό, τις µακρινές επικοινωνίες, τα ήθη και τα έθιµα, τη θρησκεία, το νόµο, το νοµικό σύστηµα, τους µελετητές του νόµου, τους δικηγόρους και τους δικαστές, τις επιστήµες και την ανώτερη εκπαίδευση, τις εκδοτικές επιχειρήσεις, τον τουρισµό. Τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα πανεπιστήµια και τα πολυτεχνεία. Την Εκκλησία και τις εκκλησιαστικές υποθέσεις, τον κλήρο, τους ναούς, τον πατριάρχη. Τα αεροδρόµια και τις αεροπορικές εταιρίες, το αστεροσκοπείο. Τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών.

10ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση, την ηγεσία του κράτους, τον πρόεδρο και το προεδρικό µέγαρο, τον πρωθυπουργό, το βασιλιά και το παλάτι, το γόητρο της χώρας, τον Άρειο Πάγο, τα άτοµα µε εξουσία και υψηλά αξιώµατα.

11ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει το κοινοβούλιο, το νοµοθετικό σώµα, τα φιλικά έθνη, τις συλλογικές ελπίδες του έθνους. Τον υπουργό των οικονοµικών και σε περιπτώσεις πολέµου τα πολεµοφόδια. Τα σωµατεία και τους συλλόγους. Τα έσοδα του κυβερνώντος κόµµατος, τους στόχους και τις επιδιώξεις του κράτους. Τα εκλογικά κέντρα.

12ος οίκος:

Αντιπροσωπεύει τις φυλακές και το σωφρονιστικό σύστηµα, τα άσυλα, τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα µοναστήρια, τα ιδρύµατα, τα αναµορφωτήρια. Επίσης, τα δηµόσια ιδρύµατα στα οποία καταφεύγουν οι άστεγοι. Τους κρυφούς εχθρούς και τις δοκιµασίες του έθνους, τον υπόκοσµο, τα ναρκωτικά, τους αιχµαλώτους. Τους κατασκόπους και τους συνεργάτες τους. Το υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.

Ο ερευνητής δεν πρέπει να ξεχνά επίσης την βαρύτητα που έχουν οι παράγωγοι οίκοι στην Πολιτική Αστρολογία. Πολύ συχνά, είναι αυτοί που δίνουν τις λεπτοµέρειες και συµπληρώνουν την εικόνα στα ωροσκόπια Πολιτικής αστρολογίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν µια συνοπτική µεν, αλλά περιεκτική παρουσίαση του τρόπου σκέψης και ερµηνείας που ακολουθείται για την κατάστρωση και την ερµηνεία των ωροσκοπίων ορκωµοσίας. Υπάρχουν, βέβαια, πολλοί άλλοι κανόνες στην βιβλιογραφία, οι οποίοι προέρχονται απευθείας από τον πλούτο των ελληνικών κειµένων, για όσους µελετητές θελήσουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και την εµπειρία τους.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved