Abu Mashar: Περὶ των κλήρων και τόπων - Από τον 5ο έως τον 8ο οίκο

Απόσπασμα κειμένου που αναφέρεται στους κλήρους και τους οίκους από τον 5ο έως τον 8ο

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Abu Mashar: Περὶ των κλήρων και τόπων - Από τον 5ο έως τον 8ο οίκο

Σε συνέχεια του προηγούμενου κειμένου του Abu Mashar, Περὶ των κλήρων και τόπων - Οι πρώτοι τέσσερις οίκοι, σήμερα θα δούμε τους κλήρους και τους οίκους. από τον 5ο έως και τον 8ο.

Επεξήγηση όρων και χρήσιμες πληροφορίες

Τόπος: Ονομασία για κάθε έναν από τους 12 αστρολογικούς οίκους στην αρχαία ελληνική αστρολογία. Επρόκειτο είτε για οίκους που περιλάμβαναν και τις 30 μοίρες ενός ζωδίου είτε για οίκους που προέρχονταν από την τριχοτόμηση των τόξων που μεσολαβούν μεταξύ Ωροσκόπου, Μεσουράνηματος, Δύσεως και Υπογείου.

Υπήρχαν δύο τρόποι κατανομής των 12 τόπων ενός ωροσκοπίου, λαμβάνοντας σαν αφετηρία:

α) Το ζώδιο του ωροσκόπου και
β) Το ζώδιο του κλήρου της τύχης

Κλήροι

Η χρήση των κλήρων συναντάται στα παλιότερα αστρολογικά κείμενα, που υπάρχουν και τα οποία χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Εκτενής χρήση τους γίνεται στα ερμητικά κείμενα -που χρονολογούνται πριν από τον 3ο αιώνα π.Χ- αλλά και από τον Vittius Valens στα τέλη του 2ου αιώνα μετά μ.Χ.

Ο Firmicus Maternus ερμήνευε τους κλήρους, πιστεύοντας ότι ασκούσαν την επίδρασή τους σε ολόκληρο το ζώδιο και όχι μόνο σε μία ορισμένη μοίρα (°) του ζωδίου.
Στην σύγχρονη βιβλιογραφία, υπάρχει το βιβλίο The Arabic Parts in Astrology - A lost key to prediction του Robert Zoller, το οποίο είναι μία καλή πηγή πληροφοριών πάνω στην πανάρχαια τεχνική των κλήρων.
Στις μέρες μας, ο κλήρος που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο είναι ο Κλήρος της Τύχης για ημερήσιους και νυχτερινούς χάρτες.
Στην ξένη βιβλιογραφία, οι κλήροι συναντώνται συχνά με την ονομασία αραβικοί κλήροι, η οποία όμως είναι εντελώς λανθασμένη, διότι οι Άραβες αρχικά δεν είχαν συλλάβει καν την ιδέα των σημείων αυτών. Η σύγχυση γύρω από την προέλευσή τους οφείλεται σε δύο λόγους: Πρώτον στο ότι οι Άραβες έκαναν πράγματι εκτενή χρήση των κλήρων και δεύτερον διότι ο Πτολεμαίος αναφέρει στην Τετράβιβλο μόνο τον Κλήρο της Τύχης. Έτσι, οι μεταγενέστεροι αστρολόγοι στη Δύση πίστεψαν πως ό,τι δεν υπήρχε στην Τετράβιβλο, προστέθηκε αργότερα στην αστρολογία από τους Άραβες. Με αυτόν τον τρόπο και με την πάροδο των αιώνων, τους ονόμασαν αραβικούς, ενώ στην πραγματικότητα είναι ελληνικής προέλευσης. Οι Άραβες δεν τους εφηύραν, απλώς τους πολλαπλασίασαν, ωσότου έγιναν χιλιάδες, κάνοντας μάλλον κακή χρήση αυτών, όπως συνέβη και με τους απλανείς.
Σύμφωνα με τους Έλληνες, ο συλλογισμός, στον οποίο βασίστηκε η ιδέα των κλήρων, είναι το ότι κάθε κλήρος εκφράζει ένα συγκεκριμένο κομμάτι των ουρανών, που αφορά στο κάθε άτομο προσωπικά. Επειδή o ωροσκόπος σφραγίζει την πιο προσωπική στιγμή της ανθρώπινης ύπαρξης, οι αρχαίοι έλληνες τον θεωρούσαν το πιο σημαντικό σημείο σε ένα χαρτί και με αυτό το σκεπτικό χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των περισσότερων από τους σκληρούς.
Για παράδειγμα πάρτε τον Κλήρο της Τύχης που έχει τον τύπο:
Ωροσκόπος + Σελήνη - Ήλιος σε ημερήσια ωροσκόπια και
Ωροσκοπος + ΉλιοςΣελήνη σε νυκτερινά.

Ο Πτολεμαίος χρησιμοποιούσε τον ίδιο τύπο υπολογισμού για τον Κλήρο της Τύχης και σε ημερήσιους και σε νυχτερινούς χάρτες, ενώ ο Μανίλιος χρησιμοποιούσε δύο διαφορετικούς.

ξεʹ. Τοῦ Ἀπομάσαρ περὶ τῶν κλήρων τῶν (14t)

ιβʹ τόπων. (15t)

Πέμπτος τόπος. —Πρῶτος κλῆρος· τέκνων.

Ὁ δὲ πέμπτος τόπος ἔχει κλήρους πέντε, ὧν πρῶτός ἐστιν ὁ τῶν

τέκνων. λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ Διὸς ἐπὶ τὸν Κρόνον, (20)

νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. καὶ ἐὰν

τύχῃ ὁ τοιοῦτος κλῆρος καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ ἐν πολυσπέρμῳ ζῳδίῳ,

πολύτεκνος ἔσται· εἰ δὲ ἐν στειρώδεσι τύχωσι ζῳδίοις, ὀλιγό-

τεκνος ἔσται. καὶ εἰ μὲν ἀγαθύνονται ὄντες ἐν πολυσπέρμῳ ζῳδίῳ,

σωθήσονται· εἰ δὲ μή, τελευτήσουσιν. (25)

Δεύτερος κλῆρος· καιροῦ τέκνων. Ὁ δὲ

δεύτερος κλῆρος λαμβάνεται ἡμέρας μὲν καὶ νυκτὸς ἀπὸ Ἄρεως

ἐπὶ Δία, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. ὅταν οὖν ἐπεμβῇ ὁ Ζεὺς

ἐν τῷ τοιούτῳ κλήρῳ ἢ συσχηματισθῇ αὐτῷ, τηνικαῦτα τεκνο-

ποιήσει, καὶ εἰ μέν ἐστιν ἐν ἀρρενικῷ ζῳδίῳ, ἄρρεν ἀπογεννήσει, (30)

εἰ δ’ ἐν θηλυκῷ, θῆλυ.

Τρίτος κλῆρος· περὶ ἀρρενογονίας. Ὁ δὲ

(190.) τρίτος κλῆρος σημαίνει περὶ ἀρρενογονίας. λαμβάνεται δὲ ἡμέρας

καὶ νυκτὸς ἀπὸ Σελήνης ἐπὶ τὸν Δία, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκό-

που. οὗτος οὖν ὁ κλῆρος καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ καλῶς κείμενοι καὶ

ἀγαθυνόμενοι ἀρρενογονίαν ποιοῦσιν.

Τέταρτος κλῆρος· θηλυγονίας. Ὁ δὲ τέταρτος (5)

κλῆρος λαμβάνεται ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Σελήνης ἐπὶ Ἀφροδί-

την, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. οὖτος οὖν ὁ κλῆρος σημαίνει

τὰ τῶν θηλέων τέκνων καὶ τοὺς γάμους αὐτῶν. καλῶς οὖν κεί-

μενος σημαίνει εὐεξίαν τῶν θηλέων τέκνων, εὐτυχίαν καὶ γάμον

χρηστόν, κακῶς δὲ κείμενος τὸ ἀνάπαλιν. (10)

Πέμπτος κλῆρος· ἆρα τὸ ἐν γαστρὶ ἄρρεν

ἐστὶν ἢ θῆλυ. Ὁ δὲ πέμπτος κλῆρος σημαίνει ἐν τῇ ἐρωτή-

σει ἆρά γε τὸ ἐν γαστρὶ ἄρρεν ἐστὶν ἢ θῆλυ. λαμβάνεται δὲ ἡμέρας

μὲν ἀπὸ τοῦ οἰκοδεσπότου τῆς Σελήνης ἐπὶ τὴν Σελήνην, νυκτὸς

δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. εἰ μὲν οὖν ὁ τοιοῦ- (15)

τος κλῆρος ἐν ἀρρενικῷ ζῳδίῳ ἐστίν, ἄρρεν ἐστὶν τὸ ἐν γαστρί,

εἰ δὲ ἐν θηλυκῷ, θῆλυ.

Ἕκτος τόπος. —Πρῶτος κλῆρος· ἀρρω-

στίας καὶ τῶν παθῶν. Ὁ δὲ ἕκτος τόπος ἔχει κλήρους

τέσσαρας, ὧν πρῶτός ἐστιν ὁ τῆς ἀρρωστίας καὶ τῶν παθῶν. λαμ- (20)

βάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ τὸν Ἄρη, νυκτὸς δὲ τὸ

ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου, ὁ τοιοῦτος οὖν κλῆρος καὶ

ὁ κύριος αὐτοῦ κακυνόμενος πολυάρρωστον σημαίνει τὸν γεννη-

θέντα, ἀγαθυνόμενος δὲ ὀλιγοάρρωστον.

Δεύτερος κλῆρος· παρατάσεως τῶν νοση- (25)

μάτων. Ὁ δὲ δεύτερος κλῆρός ἐστι τῶν ταχέως παρερχομένων

νοσημάτων, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Ἑρμοῦ ἐπὶ

τὸν Ἄρη, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. οὗτος οὖν ὁ κλῆρος ση-

μαίνει τὰς ταχέως παρερχομένας νόσους. ὅτε οὖν κακωθῇ αὐτός

τε καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ, σημαίνει νόσους, πλὴν εὐδιαλύτους, εἰ δὲ (30)

ἀγαθύνονται, ἀπαλλαγὴν σημαίνει τῶν νόσων.

Τρίτος κλῆρος· δούλων. Ὁ δὲ τρίτος κλῆρός ἐστιν

(191.) ὁ τῶν δούλων, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Ἑρμοῦ ἐπὶ

Σελήνην, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. ὁ οὖν τοιοῦτος κλῆρος καὶ ὁ

κύριος αὐτοῦ ἀγαθυνόμενοι ὠφέλειαν σημαίνουσι παρὰ τῶν δούλων,

κακυνόμενοι δὲ βλάβην.

Τέταρτος κλῆρος· αἰχμαλωσίας. Ὁ δὲ τέ- (5)

ταρτος κλῆρός ἐστι περὶ αἰχμαλωσίας καὶ συνοχῆς, λαμβάνεται

δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ οἰκοδεσπότου τοῦ Ἡλίου ἐπὶ τὸν Ἥλιον,

νυκτὸς δὲ ἀπὸ τοῦ οἰκοδεσπότου τῆς Σελήνης ἐπὶ τὴν Σελήνην, καὶ

τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. ὁ οὖν τοιοῦτος κλῆρος καλῶς κείμενος ση-

μαίνει ἐλευθερίαν ἀπὸ αἰχμαλωσίας καὶ φυλακῆς, εἰ δὲ κακῶς κεῖ- (10)

ται, ἐπίμονα σημαίνει τὰ δεινά.

Ἕβδομος τόπος. Πρῶτος κλῆρος· γάμου

ἀνδρῶν. Ὁ δὲ ἕβδομος τόπος ἔχει κλήρους ἑκκαίδεκα, ὧν

πρῶτός ἐστιν ὁ κλῆρος τοῦ γάμου τῶν ἀνδρῶν, λαμβάνεται δὲ

ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ Ἀφροδίτην, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ (15)

τοῦ ὡροσκόπου, σημαίνει δὲ ὁ τοιοῦτος κλῆρος τὰ περὶ τοῦ γάμου

τῶν ἀνδρῶν. καλῶς οὖν οὗτος κείμενος καλὸν γάμον παρέχει τῷ

ἀνδρί, καὶ συζευχθήσεται γυναικὶ ὡραιοτάτῃ, καὶ ὠφεληθήσεται

δι’ αὐτῆς· εἰ δὲ κακῶς κεῖται, τὸ ἀνάπαλιν.

Δεύτερος κλῆρος κατὰ Οὐάλεντα. Ὁ δὲ δεύ- (20)

τερος κλῆρός ἐστι τοῦ γάμου τῶν ἀνδρῶν κατὰ Οὐάλεντα.

λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τοῦ Ἡλίου ἐπὶ τὴν Ἀφροδί-

την, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου.

Τρίτος κλῆρος· ἀπάτης ἀνδρῶν πρὸς γυ-

ναῖκας. Ὁ δὲ τρίτος κλῆρος σημαίνει τὰ τῆς ἀπάτης τῶν ἀν- (25)

δρῶν πρὸς τὰς γυναῖκας, λαμβάνεται δὲ ὁμοίως τῷ προρρηθέντι

κατὰ Οὐάλεντα κλήρῳ.

Τέταρτος κλῆρος· συνουσίας ἀνδρῶν. Ὁ

δὲ τέταρτος κλῆρός ἐστιν τῆς συνουσίας τῶν ἀνδρῶν πρὸς τὰς

(192.) γυναῖκας, λαμβάνεται δὲ καὶ οὗτος ὁ κλῆρος ὁμοίως τῷ προρρη-

θέντι κατὰ Οὐάλεντα κλήρῳ.

Πέμπτος κλῆρος· ἀσωτίας ἀνδρῶν. Ὁ δὲ

πέμπτος κλῆρός ἐστιν ὁ τῆς τῶν ἀνδρῶν ἀσωτίας, λαμβάνεται δὲ

καὶ οὗτος ὁμοίως τῷ προρρηθέντι κλήρῳ κατὰ Οὐάλεντα. (5)

Ἕκτος κλῆρος· γάμου γυναικῶν. Ὁ δὲ ἕκτος

κλῆρός ἐστιν ὁ περὶ γάμου γυναικῶν, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ

νυκτὸς ἀπὸ τῆς Ἀφροδίτης ἐπὶ τὸν Κρόνον, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ

ὡροσκόπου. καλῶς οὖν κείμενος ὁ τοιοῦτος κλῆρος ἀγαθὸν γάμον

παρέχει ταῖς γυναιξί, κακῶς δὲ τὸ ἀνάπαλιν. (10)

Ἕβδομος κλῆρος κατὰ Οὐάλεντα. Ὁ δὲ ἕβ-

δομος κλῆρός ἐστιν ὁ τοῦ γάμου τῶν γυναικῶν, κατὰ Οὐάλεντα.

λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τῆς Σελήνης ἐπὶ τὸν Ἄρη,

καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου.

Ὄγδοος κλῆρος· ἀπάτης γυναικῶν πρὸς (15)

ἄνδρας. Ὁ δὲ ὄγδοος κλῆρός ἐστιν ὁ τῆς ἀπάτης τῶν γυναικῶν

πρὸς τοὺς ἄνδρας. καὶ οὗτος ὁμοίως λαμβάνεται τῷ προρρηθέντι

κλήρῳ κατὰ Οὐάλεντα.

Ἔννατος κλῆρος· συνουσίας. Ὁ δὲ ἔννατος κλῆ-

ρός ἐστιν ὁ τῆς συνουσίας τῶν γυναικῶν. ἔστι δὲ ὅμοιος τῷ προρρη- (20)

θέντι κλήρῳ κατὰ Οὐάλεντα.

Δέκατος κλῆρος· μοιχείας γυναικῶν. Ὁ δὲ

δέκατος κλῆρός ἐστιν ὁ τῆς μοιχείας τῶν γυναικῶν, ἔστι δὲ ὅμοιος

τῷ κλήρῳ τοῦ γάμου τῶν γυναικῶν κατὰ Οὐάλεντα.

Ἑνδέκατος κλῆρος· σωφροσύνης γυναικῶν. (25)

Ὁ δὲ ἐνδέκατος κλῆρός ἐστιν ὁ τῆς σωφροσύνης τῶν γυναικῶν,

λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Σελήνης ἐπὶ Ἀφροδίτην,

καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου.

Δωδέκατος κλῆρος· γάμων ἀνδρῶν καὶ

γυναικῶν. Ὁ δὲ ἑνδέκατος κλῆρός ἐστιν ὁ τοῦ γάμου τῶν (30)

ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ

(193.) Ἀφροδίτης μέχρι τῆς μοίρας τοῦ ἑβδόμου τόπου, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ

ὡροσκόπου.

Τρισκαιδέκατος κλῆρος· καιροῦ γάμων.

Ὁ τρισκαιδέκατος κλῆρός ἐστιν ὁ τὸν καιρὸν σημαίνων τοῦ γά-

μου, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ Σελήνην, (5)

καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. ὅταν οὖν καταλάβῃ τὸν τοιοῦτον κλῆ-

ρον ὁ Ζεύς, γάμον προξενεῖ.

Τεσσαρακαιδέκατος κλῆρος· εὐχερείας

καὶ δυσχερείας. Ὁ δὲ τεσσαρακαιδέκατος κλῆρός ἐστιν

ὁ περὶ εὐχερείας καὶ δυσχερείας γάμου, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας (10)

καὶ νυκτὸς ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ Σελήνην, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου.

Πεντεκαιδέκατος κλῆρος· γαμβρῶν. Ὁ δὲ

πεντεκαιδέκατος κλῆρός ἐστιν ὁ τῶν γαμβρῶν, λαμβάνεται δὲ

ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ Ἀφροδίτην, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ

ὡροσκόπου. (15)

Ἑκκαιδέκατος κλῆρος· φιλονεικιῶν. Ὁ δὲ

ἑκκαιδέκατος κλῆρός ἐστιν ὁ τῶν φιλονεικιῶν καὶ τῶν ἐρίδων, λαμ-

βάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἄρεως ἐπὶ Δία, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπα-

λιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου.

Ὄγδοος τόπος. —Πρῶτος κλῆρος· θανάτου. (20)

Ὁ δὲ ὄγδοος τόπος ἔχει κλήρους πέντε, πρῶτον μὲν τὸν τοῦ θανάτου,

λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τῆς Σελήνης μέχρι τῆς

μοίρας τοῦ ὀγδόου τόπου, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τῆς μοίρας τοῦ Κρόνου.

εἰ μὲν οὖν ἐστιν ὁ τοιοῦτος κλῆρος κεκακωμένος καὶ ὁ κύριος αὐ-

τοῦ, καὶ μὴ ἐφορῶνται ὑπὸ ἀγαθοποιοῦ, βίαιον ὑποστήσεται θά- (25)

νατον· εἰ δ’ ὑπὸ ἀγαθοποιοῦ ἐφορᾶται, εἰρηνικὸν τελευτήσει

θάνατον.

Δεύτερος κλῆρος· ἀναιρετικοῦ ἀστέρος.

Ὁ δὲ δεύτερος κλῆρός ἐστιν περὶ ἀναιρετικοῦ ἀστέρος, λαμβάνεται

δὲ ἀπὸ τῆς μοίρας τοῦ κυρίου τοῦ ὡροσκόπου μέχρι τῆς μοίρας τῆς (30)

Σελήνης, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. εἰ μὲν οὖν ἐφορᾷ τὸν κύ-

ριον τοῦ τοιούτου κλήρου ἡ Σελήνη, καὶ τύχῃ κεκακωμένος ἐν

(194.) μελοκοπουμένῳ ζῳδίῳ, φονευθήσεται ὁ ἔχων τὸν τοιοῦτον κλῆρον

τοιουτοτρόπως· εἰ δὲ ἀγαθύνεται, σωθήσεται.

Τρίτος κλῆρος· καιροῦ θανάτου. Ὁ δὲ τρίτος

κλῆρός ἐστιν ὁ σημαίνων κατὰ ποῖον καιρὸν ὀφείλει φοβεῖσθαι τὸν

θάνατον. λαμβάνεται δὲ οὗτος ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τῆς μοίρας (5)

τοῦ Κρόνου ἐπὶ τὸν κύριον τῆς γενομένης συνόδου ἢ τῆς πανσελή-

νου, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. ὅτε οὖν κακοῦται ὁ κλῆρος καὶ ὁ

κύριος αὐτοῦ, ἔσται πολύνοσος ὁ γεννηθείς, καὶ ὅταν ἐπεμβῇ τού-

τῳ κακοποιός, φόβον θανάτου ὑποστήσεται.

Τέταρτος κλῆρος· δυσχερείας. Ὁ δὲ τέταρτος (10)

κλῆρός ἐστιν ὁ τῆς δυσχερείας, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ

τοῦ Κρόνου ἐπὶ τὸν Ἄρη, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ

τοῦ ὡροσκόπου. εἰ μὲν οὖν ἐστιν ὁ τοιοῦτος κλῆρος σὺν τῷ κυρίῳ

τοῦ ὡροσκόπου, καί εἰσιν ἀμφότεροι κεκακωμένοι, δυστυχὴς

ἔσται ὁ γεννηθείς, καὶ δυσχερείας πολλὰς ὑποστήσεται. εἰ δὲ ἀγα- (15)

θύνονται, πρᾳότερα τὰ δεινά.

Πέμπτος κλῆρος· ἀνάγκης. Ὁ δὲ πέμπτος κλῆρός

ἐστιν ὁ τῆς ἀνάγκης, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ Ἀφρο-

δίτην, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. ὁ οὖν

τοιοῦτος κλῆρος κακούμενος ποιεῖ συνοχὰς καὶ θλίψεις καὶ ἀνάγ- (20)

κας ἐν τῷ βίῳ καὶ περιστάσεις· ἀγαθυνόμενος δὲ κουφίζει τὰ δεινά.

Πηγή: T.L.G.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved