Abu Mashar: Περὶ των κλήρων και τόπων - Οι πρώτοι τέσσερις οίκοι

Απόσπασμα κειμένου που αναφέρεται στους κλήρους και τους πρώτους 4 οίκους

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Abu Mashar: Περὶ των κλήρων και τόπων - Οι πρώτοι τέσσερις οίκοι

Το παρόν αρχαίο απόσπασμα αποτελεί ένα μέρος κειμένου του Abu Mashar, που φέρνει στο φως αγνωστούς κλήρους, όπως αυτόν της ζωής, της διαμονής, της φρόνησης, των αδερφών, των γονέων κι άλλων, σχετικά με τους οίκους του γενέθλιου ωροσκοπίου. Σήμερα, θα δούμε τους κλήρους και τους οίκους. από τον 1ο έως και τον 4ο.

Επεξήγηση όρων και χρήσιμες πληροφορίες

Τόπος: Ονομασία για κάθε έναν από τους 12 αστρολογικούς οίκους στην αρχαία ελληνική αστρολογία. Επρόκειτο είτε για οίκους που περιλάμβαναν και τις 30 μοίρες ενός ζωδίου είτε για οίκους που προέρχονταν από την τριχοτόμηση των τόξων που μεσολαβούν μεταξύ Ωροσκόπου, Μεσουράνηματος, Δύσεως και Υπογείου.

Υπήρχαν δύο τρόποι κατανομής των 12 τόπων ενός ωροσκοπίου, λαμβάνοντας σαν αφετηρία:

α) Το ζώδιο του ωροσκόπου και
β) Το ζώδιο του κλήρου της τύχης

Κλήροι

Η χρήση των κλήρων συναντάται στα παλιότερα αστρολογικά κείμενα, που υπάρχουν και τα οποία χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Εκτενής χρήση τους γίνεται στα ερμητικά κείμενα -που χρονολογούνται πριν από τον 3ο αιώνα π.Χ- αλλά και από τον Vittius Valens στα τέλη του 2ου αιώνα μετά μ.Χ.

Ο Firmicus Maternus ερμήνευε τους κλήρους, πιστεύοντας ότι ασκούσαν την επίδρασή τους σε ολόκληρο το ζώδιο και όχι μόνο σε μία ορισμένη μοίρα (°) του ζωδίου.
Στην σύγχρονη βιβλιογραφία, υπάρχει το βιβλίο The Arabic Parts in Astrology - A lost key to prediction του Robert Zoller, το οποίο είναι μία καλή πηγή πληροφοριών πάνω στην πανάρχαια τεχνική των κλήρων.
Στις μέρες μας, ο κλήρος που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο είναι ο Κλήρος της Τύχης για ημερήσιους και νυχτερινούς χάρτες.
Στην ξένη βιβλιογραφία, οι κλήροι συναντώνται συχνά με την ονομασία αραβικοί κλήροι, η οποία όμως είναι εντελώς λανθασμένη, διότι οι Άραβες αρχικά δεν είχαν συλλάβει καν την ιδέα των σημείων αυτών. Η σύγχυση γύρω από την προέλευσή τους οφείλεται σε δύο λόγους: Πρώτον στο ότι οι Άραβες έκαναν πράγματι εκτενή χρήση των κλήρων και δεύτερον διότι ο Πτολεμαίος αναφέρει στην Τετράβιβλο μόνο τον Κλήρο της Τύχης. Έτσι, οι μεταγενέστεροι αστρολόγοι στη Δύση πίστεψαν πως ό,τι δεν υπήρχε στην Τετράβιβλο, προστέθηκε αργότερα στην αστρολογία από τους Άραβες. Με αυτόν τον τρόπο και με την πάροδο των αιώνων, τους ονόμασαν αραβικούς, ενώ στην πραγματικότητα είναι ελληνικής προέλευσης. Οι Άραβες δεν τους εφηύραν, απλώς τους πολλαπλασίασαν, ωσότου έγιναν χιλιάδες, κάνοντας μάλλον κακή χρήση αυτών, όπως συνέβη και με τους απλανείς.
Σύμφωνα με τους Έλληνες, ο συλλογισμός, στον οποίο βασίστηκε η ιδέα των κλήρων, είναι το ότι κάθε κλήρος εκφράζει ένα συγκεκριμένο κομμάτι των ουρανών, που αφορά στο κάθε άτομο προσωπικά. Επειδή o ωροσκόπος σφραγίζει την πιο προσωπική στιγμή της ανθρώπινης ύπαρξης, οι αρχαίοι έλληνες τον θεωρούσαν το πιο σημαντικό σημείο σε ένα χαρτί και με αυτό το σκεπτικό χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των περισσότερων από τους σκληρούς.
Για παράδειγμα πάρτε τον Κλήρο της Τύχης που έχει τον τύπο:
Ωροσκόπος + Σελήνη - Ήλιος σε ημερήσια ωροσκόπια και
Ωροσκοπος + ΉλιοςΣελήνη σε νυκτερινά.

Ο Πτολεμαίος χρησιμοποιούσε τον ίδιο τύπο υπολογισμού για τον Κλήρο της Τύχης και σε ημερήσιους και σε νυχτερινούς χάρτες, ενώ ο Μανίλιος χρησιμοποιούσε δύο διαφορετικούς.

ξεʹ. Τοῦ Ἀπομάσαρ περὶ τῶν κλήρων τῶν (14t)

ιβʹ τόπων. (15t)

Πρῶτος τόπος. —Κλῆρος ζωῆς. Ὁ ὡροσκόπος ἔχει (16)

κλήρους τρεῖς, ὧν ὁ πρῶτός ἐστιν ὁ περὶ ζωῆς. λαμβάνεται δὲ

ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ Διὸς μέχρι τοῦ Κρόνου καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ

ὡροσκόπου, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν. καλῶς οὖν κείμενος ὁ τοιοῦτος

κλῆρος σημαίνει πολυζωίαν καὶ σώματος εὐεξίαν καὶ ψυχῆς εὐ- (20)

φροσύνην· εἰ δὲ κακύνεται, σημαίνει ὀλιγοζωίαν καὶ πολλὴν ἀρ-

ρωστίαν καὶ λύπην καὶ ἀκηδίαν.

Κλῆρος διαμονῆς. Ὁ δὲ δεύτερος κλῆρός ἐστιν ὁ τῆς

διαμονῆς. λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ κλήρου τῆς Τύχης

ἐπὶ τὸν κλῆρον τοῦ δαίμονος, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα (25)

ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. ὅταν οὖν εὑρεθῇ ὁ τοιοῦτος κλῆρος καλῶς

κείμενος, σημαίνει ὑγείαν καὶ εὐεξίαν καὶ εὐειδίαν καὶ ἐπίμονον

τὴν εὐτυχίαν, καὶ ὠφεληθήσεται διὰ τῶν ἀποδημιῶν. εἰ δὲ κακύ-

νεται, σημαίνει δυσειδίαν καὶ νόσους. εἰ δὲ βούλει γνῶναι ἆρά γε

(185.) ἐπίμονόν ἐστι τὸ πρᾶγμα ἢ μή, ἴδε τὸ γενέθλιον τοῦ ἀνθρώπου ἢ

τὴν ἐναλλαγὴν τοῦ χρόνου αὐτοῦ ἢ τὴν ἐρώτησιν αὐτοῦ, καὶ ἴδε

τὸν τοιοῦτον κλῆρον. καὶ εἰ μέν ἐστιν ἐπίκεντρος ἢ συνοδεύων

τῷ κυρίῳ τοῦ ὡροσκόπου, σημαίνει ἐπίμονον εἶναι καὶ ἀμετάθετον (5)

ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα, εἰ δὲ ἀποκλίνει ἢ κακύνεται, σημαίνει ταχυ-

κατάλυτον.

Τρίτος κλῆρος φρονήσεως. Ὁ δὲ τρίτος κλῆρός

ἐστι τῆς φρονήσεως. λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ Ἑρμοῦ

μέχρι τοῦ Ἄρεως, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡ- (10)

ροσκόπου. καὶ οὗτος ὁ κλῆρος σημαίνει τὰ περὶ τῆς φρονήσεως

καὶ τῆς συνέσεως. καλῶς οὖν κείμενος σημαίνει ἄνδρα συνετὸν

καὶ ἐχέφρονα, κακυνόμενος δὲ σημαίνει παράβουλον καὶ ἄλλοτε

ἄλλως μετατρεπόμενον.

Δεύτερος τόπος. —Πρῶτος κλῆρος· πλού- (15)

του. Ὁ δὲ δεύτερος τόπος ἔχει κλήρους τρεῖς, ὧν ὁ πρῶτος ὁ περὶ

πλούτου. λαμβάνεται δὲ [τῆς] ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τοῦ κυρίου

τοῦ δευτέρου τόπου, μέχρι τῆς μοίρας τοῦ δευτέρου τόπου, καὶ

τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. σημαίνει οὖν ὁ τοιοῦτος κλῆρος τὰ

κέρδη καὶ τὰς ὠφελείας. καλῶς οὖν κείμενος σημαίνει πλοῦτον καὶ (20)

περιουσίαν πολλήν, κακυνόμενος δὲ σημαίνει πενίαν καὶ ἐξόδους

ἀνωφελεῖς.

Δεύτερος κλῆρος· δανείου. Ὁ δὲ δεύτερος κλῆρός

ἐστιν ὁ τοῦ δανείου. λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τοῦ

Κρόνου ἐπὶ τὸν Ἑρμῆν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. ὁ γοῦν (25)

τοιοῦτος κλῆρος ἀγαθυνόμενος σημαίνει κέρδη ἀπὸ τῶν δανείων,

κακυνόμενος δὲ σημαίνει ζημίαν διὰ τοῦ δανείου.

(186.) Τρίτος κλῆρος· εὑρέσεως. Ὁ δὲ τρίτος κλῆρός

ἐστιν ὁ τῆς εὑρέσεως. λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ Ἑρμοῦ

ἐπὶ τὴν Ἀφροδίτην, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ

ὡροσκόπου. καλῶς οὖν κείμενος οὗτος ὁ κλῆρος σημαίνει εὕρεσιν

ἀπολομένων πραγμάτων, κακῶς δὲ κείμενος σημαίνει δυσεύρετον (5)

τὸ ἀπολεσθέν.

Τρίτος τόπος. —<Πρῶτος> κλῆρος· ἀδελφῶν.

Ὁ δὲ τρίτος τόπος ἔχει κλήρους τρεῖς, ὧν πρῶτος ὁ περὶ ἀδελ-

φῶν. λαμβάνεται δὲ κατὰ Ἑρμῆν καὶ κατὰ πάντας τοὺς ἀρχαίους

ἡμέρας μὲν καὶ νυκτὸς ἀπὸ τοῦ Κρόνου ἐπὶ τὸν Δία, καὶ τὰ ἴσα (10)

ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου, κατὰ δὲ Οὐάλεντα μόνον ἡμέρας καὶ

νυκτὸς ἀπὸ τοῦ Ἑρμοῦ ἐπὶ τὸν Δία, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου.

ἡ δὲ τῶν ἀρχαίων δόξα ἀληθεστέρα ἐστί. σημαίνει οὖν καλῶς

κείμενος ὁ τοιοῦτος κλῆρος σχέσιν ἔχειν πρὸς ἀλλήλους τοὺς ἀδελ-

φοὺς καὶ φιλίαν. καὶ ἐὰν τύχῃ ὁ τοιοῦτος κλῆρος ἐν πολυσπέρμῳ (15)

ζῳδίῳ, πολλοὶ ἔσονται οἱ ἀδελφοί, εἰ δὲ ἐν στειρώδει ζῳδίῳ τύχῃ

πεσών, ὀλίγοι ἔσονται. εἰ δὲ βούλει ἐκ τοῦ τοιούτου κλήρου γνῶναι

τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀδελφῶν, λάβε τὰς μεταξὺ μοίρας τοῦ τε κλήρου

καὶ τοῦ οἰκοδεσπότου αὐτοῦ, ἢ τὰ ζῴδια τὰ μεταξὺ οἰκοδεσπότου

καὶ τοῦ κλήρου, καὶ λόγισον ἕκαστον ζῴδιον ἀδελφὸν ἕνα. εἰ δὲ (20)

τύχῃ τὸ ζῴδιον ἐκεῖνο δίσωμον, λάβε δύο· εἰ δὲ εὑρεθῇ τις ἀστὴρ

μεταξὺ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ οἰκοδεσπότου αὐτοῦ, λάβε ἕνα.

Δεύτερος κλῆρος· ποσότητος ἀδελφῶν. Ὁ

δὲ δεύτερος κλῆρος σημαίνει ποσότητα τῶν ἀδελφῶν. λαμβάνεται

δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τοῦ Ἑρμοῦ ἐπὶ τὸν Κρόνον, καὶ τὰ ἴσα (25)

ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. ὁ οὖν τοιοῦτος κλῆρος τυχὼν ἐν πολυσπέρμῳ

ζῳδίῳ, ἔτι δὲ καὶ ὁ κλῆρος ὃν προείπομεν, πολλοὶ ἔσονται οἱ ἀδελ-

φοί, καὶ ἴσως ἔσονται ἰσάριθμοι τοῖς ἐλαχίστοις ἔτεσι τοῦ ἀστέρος

τοῦ οἰκοδεσπότου τοῦ κλήρου. εἰ δὲ ἐν στειρώδει πέσῃ ζῳδίῳ, ὀλί-

γοι ἔσονται οἱ ἀδελφοί.

(187.) Τρίτος κλῆρος· θανάτου ἀδελφῶν. Ὁ δὲ

τρίτος κλῆρός ἐστι περὶ θανάτου τῶν ἀδελφῶν. λαμβάνεται δὲ

ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ τὴν μοῖραν τοῦ μεσουρανήματος, νυκ-

τὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. ὁ γοῦν τοιοῦτος

κλῆρος σημαίνει τὸν θάνατον τῶν ἀδελφῶν. κινοῦσιν δὲ τὸν τοι- (5)

οῦτον κλῆρον κατὰ περίπατον, καὶ ὅταν κολληθῇ κακοποιῷ κλι-

μακτῆρα ἐπιφέρει τῶν ἀδελφῶν.

Τέταρτος τόπος. —Πρῶτος κλῆρος· γονέων.

Ὁ δὲ τέταρτος τόπος ἔχει κλήρους ὀκτώ, ὧν πρῶτός ἐστιν ὁ περὶ

γονέων. λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ τὸν Κρόνον, (10)

νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. εἰ δέ ἐστιν

ὁ Κρόνος ὕπαυγος, λαμβάνεται ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ Ἡλίου ἐπὶ τὸν

Δία, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου τινὲς δὲ

εἶπον, ὅτι ὅτε ἐστὶν ὁ Κρόνος ὕπαυγος, λαμβάνεται ὁ κλῆρος ἡμέ-

ρας μὲν ἀπὸ Ἄρεως ἐπὶ Κρόνον, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα (15)

ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. ἀλλ’ ἐμοὶ οὐκ ἀρέσκει ἡ τοιαύτη δόξα, ἀλλ’ ἡ

πρώτη. μᾶλλον δὲ ὁ Ζεὺς σημαίνει τὰ τῶν γονέων ἢ ὁ Ἄρης. ὁ

γοῦν τοιοῦτος κλῆρος σημαίνει τὰ περὶ τοῦ πατρὸς καὶ τὰ τῆς

εὐγενείας αὐτοῦ ἢ δυσγενείας. καὶ ὁ κλῆρος αὐτοῦ σημαίνει τὴν

εὐτυχίαν αὐτοῦ ἤτοι τὴν δυστυχίαν. καλῶς οὖν κείμενος ὁ τοιοῦ- (20)

τος κλῆρος σημαίνει εὐγενῆ τὸν πατέρα, κακῶς δὲ κείμενος σημαί-

νει δυσγενῆ. εἰ δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ ἀγαθύνεται, εὐτυχὴς ἔσται ὁ

πατήρ, εἰ δὲ κακύνεται, δυστυχής. καὶ καλῶς μὲν κείμενος σημαί-

νει πολυζωίαν τοῦ πατρός, κακῶς δὲ κείμενος ὀλιγοζωίαν.

Δεύτερος κλῆρος· θανάτου γονέων. Ὁ δὲ (25)

δεύτερος κλῆρος σημαίνει περὶ θανάτου γονέων. λαμβάνεται δὲ

ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ Κρόνου ἐπὶ τὸν Δία, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν

καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. σημαίνει δὲ ὁ κλῆρος οὗτος τὰς κλιμακ-

κτῆρας τῶν γονέων. ὅταν οὖν καταντήσῃ τὸ ἔτος ἐπὶ τὸν τοιοῦτον

κλῆρον, κλιμακτῆρα ἐπιφέρει καὶ ὅταν καταντήσῃ ἐπὶ τὸν κύριον (30)

τοῦ κλήρου.

Τρίτος κλῆρος· πάππων. Ὁ δὲ τρίτος κλῆρος

(188.) σημαίνει τὰ περὶ τῶν πάππων. λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ

τοῦ οἰκοδεσπότου τοῦ Ἡλίου ἐπὶ τὸν Κρόνον, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν,

καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. εἰ δέ ἐστιν ὁ Ἥλιος ἐν τῷ ἰδίῳ

οἴκῳ, λαμβάνεται ἡμέρας μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Λέοντος μέχρι

τοῦ Κρόνου, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. (5)

εἰ δ’ ἔστιν ὁ Ἥλιος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κρόνου, λαμβάνεται ἡμέρας μὲν

ἀπὸ τοῦ Ἡλίου ἐπὶ τὸν Κρόνον, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ

ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου, μηδέ σοι μελέτω εἴτε ὁ Κρόνος ἐστὶν

ὕπαυγος εἴτε ἔξαυγος. ὁ γοῦν τοιοῦτος κλῆρος καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ

σημαίνει τὰ περὶ τῶν πάππων, ἀγαθυνόμενοι δὲ ἀγαθύνουσι τὰ κατ’ (10)

αὐτούς, κακυνόμενοι δὲ κακύνουσιν.

Τέταρτος κλῆρος· εὐγενείας. Ὁ δὲ τέταρτος

κλῆρος λαμβάνεται ἡμέρας μὲν ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ τὸν Ἄρη, νυκτὸς

δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. ὁ γοῦν τοιοῦτος

κλῆρος καλῶς κείμενος καὶ ὑπὸ ἀγαθοποιοῦ ἐφορώμενος σημαί- (15)

νει εὐγενῆ καὶ ἐλεύθερον τὸν γεννηθέντα· εἰ δὲ κακῶς κεῖται, ἢ

ἐφορᾶται ὑπὸ κακοποιοῦ, σημαίνει ἀγενῆ καὶ ἀσυνείδητον καὶ

κνιπόν.

Πέμπτος κλῆρος· ἐγγαίων. Ὁ δὲ πέμπτος κλῆ-

ρος τοῦ τετάρτου τόπου σημαίνει τὰ τῆς ἀκινήτου ὑποστάσεως (20)

καὶ τῶν ἐγγαίων. λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Κρόνου

ἐπὶ Σελήνην, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. καλῶς οὖν κείμενος

καὶ ὑπ’ ἀγαθοποιοῦ ἐφορώμενος σημαίνει ἐγγαίων ἐπίκτησιν καὶ

εἴσοδον γεννημάτων· κακῶς δὲ κείμενος καὶ ὑπὸ κακοποιοῦ ἐφο-

ρώμενος σημαίνει λύπας καὶ φροντίδας ἕνεκεν τῆς ἀκινήτου ὑπο- (25)

στάσεως.

Ἕκτος κλῆρος· οἰκοδομημάτων. Ὁ δὲ ἕκτος

κλῆρος σημαίνει περὶ οἰκοδομημάτων καὶ οἴκου, λαμβάνεται δὲ

<ἡμέρας> κατὰ Πέρσας ἀπὸ Ἑρμοῦ ἐπὶ τὸν Δία, νυκτὸς δὲ τὸ

(189.) ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. τὸ αὐτὸ δὲ σκόπει καὶ

ἐπὶ τοῦ τοιούτου κλήρου, καθάπερ ἐπὶ τοῦ πρὸ αὐτοῦ.

Ἕβδομος κλῆρος· γεωργίας καὶ φυτείας.

Ὁ δὲ ἕβδομος κλῆρος σημαίνει τὰ τῆς γεωργίας καὶ τῆς φυτείας.

λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Ἀφροδίτης ἐπὶ τὸν Κρόνον (5)

καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. καὶ εἰ μὲν ἀγαθύνεται ὁ τοιοῦτος

κλῆρος, σημαίνει ὠφελείας ἀπὸ σπορᾶς καὶ φυτείας, εἰ δὲ κακύ-

νεται, σημαίνει ζημίας καὶ λύπας ἕνεκεν τῶν τοιούτων.

Ὄγδοος κλῆρος· ἀποβάσεων. Ὁ δὲ ὄγδοος κλῆ-

ρος σημαίνει τὰ περὶ τῶν ἀποβάσεων, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ (10)

νυκτὸς ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ τὸν κύριον τῆς συνόδου τῆς πρὸ τῆς γεννή-

σεως, εἴπερ ἐστὶν συνοδικὴ ἡ γέννησις, εἰ δὲ μή, ἐπὶ τὸν κύριον

τῆς πανσελήνου, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. εἰ μὲν οὖν τύχῃ

ὁ τοιοῦτος κλῆρος καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ ἐν ὀρθοαναφόρῳ ζῳδίῳ, καὶ

ἀγαθύνωνται, ἀγαθὰς δηλοῦσι τὰς ἀποβάσεις, εἰ δ’ ἐν ὀλιγοαναφό- (15)

ροις ὦσι ζῳδίοις, καὶ κακύνωνται, κακὰς σημαίνουσι τὰς ἀποβά-

σεις.

Πηγή: T.L.G.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved