Το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940

Το ρολόι έδειχνε 3 πμ... Ο Ωροσκόπος, η Σελήνη και η Αφροδίτη στην Παρθένο προοιώνιζαν μια ακόμη τυπική διπλωματική αποστολή

Το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940

Εκείνο το ξημέρωμα, ο πρεσβευτής, Εμανουέλε Γκράτσι, περνούσε το κατώφλι του Μεταξά, με τη βεβαιότητα ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα αποδεχόταν το Ιταλικό τελεσίγραφο. Ο ίδιος άλλωστε ήταν εκείνος που ενημέρωνε τακτικά το Μουσολίνι για την ανετοιμότητα και τις αδυναμίες των Ελλήνων.

Όμως ο Ιταλός διπλωμάτης δεν είχε εκτιμήσει σωστά την κατάσταση, παρά τα αναμφισβήτητα προσόντα του ζωδίου του (Δίδυμοι). Ο Ποσειδώνας του (σε σύνοδο με τον Ήλιο, τον Πλούτωνα και τον αστρικό Άρη) που τόσο πολύ τον είχε εξυπηρετήσει στις κατασκοπευτικές ενέργειές του, τον πρόδωσε εκκωφαντικά. Και η παρουσία του πλανήτη της αυταπάτης στον 1ο οίκο του ωροσκοπίου της στιγμής δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Το ρολόι έδειχνε 3 πμ. Ο Ωροσκόπος, η Σελήνη και η Αφροδίτη στην Παρθένο προοιώνιζαν μια ακόμη τυπική διπλωματική αποστολή-κάτι σαν το tea time-ωστόσο η παρουσία του αστρικού Άρη στο ίδιο ζώδιο σε σύνοδο με τους τροπικούς δείκτες έδινε το ρυθμό μιας αυταρχικής απαίτησης που έπρεπε να εκπληρωθεί «εδώ και τώρα».

Ο τονισμένος άξονας 2ου-8ου οίκου (Ήλιος, Δήμητρα, Δίας και Κρόνος βρίσκονται εκεί) σε μια διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «φωτογραφία» ενός οικονομικού αιτήματος αλλά όταν πρόκειται για μια χώρα τα «αποκτήματα» είναι και τα εδάφη της.

«... Η ουδετερότης της Ελλάδος απέβη ολονέν και περισσότερον απλώς και καθαρώς φαινομενική. Η ευθύνη δια την κατάστασιν ταύτην πίπτει πρωτίστως επί της Αγγλίας και επί της προθέσεώς της όπως περιπλέκη πάντοτε άλλας χώρας εις τον πόλεμον. Η Ιταλική Κυβέρνησις θεωρεί έκδηλον ότι η πολιτική της Ελληνικής Κυβερνήσεως έτεινε και τείνει να μεταβάλη το ελληνικόν έδαφος, ή τουλάχιστον να επιτρέψη όπως το ελληνικόν έδαφος μεταβληθή εις βάσιν πολεμικής δράσεως εναντίον της Ιταλίας. Τούτο δεν θα ηδύνατο να οδηγήση ή εις μίαν ένοπλον ρήξιν μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδος, ρήξιν την οποίαν η Ιταλική Κυβέρνησις έχει πάσαν πρόθεσιν να αποφύγη.

Όθεν, η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν -ως εγγύησιν δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια την ασφάλειαν της Ιταλίας- το δικαίωμα να καταλάβη δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων, δια την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως, ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων, επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα, να θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώση αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς αρχάς τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αυτή δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν, η αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας, αι οποίαι ήθελον προκύψη εκ τούτου.
»

Φυσικά, από μια τέτοια πράξη δεν θα μπορούσαν να λείπουν ούτε η Δήμητρα, ούτε ο Ερμής. Η πρώτη σχετίζεται γενικά με την πολιτική και τη διπλωματία και η σύνοδος της (ως αστρική) με τον τροπικό Άρη στο ωροσκόπιο της στιγμής λέει πολλά. Ο δε Ερμής εμπλέκεται σε κάθε είδους συμφωνίες και επαφές, είτε πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες, είτε για τελεσίγραφα. Και από ότι φαίνεται, η αντίθεση του με τον Ουρανό ήταν αυτή που έφερε τα πάνω κάτω. Η «έκπληξη» που ετοίμαζε ο Γκράτσι στον Μεταξά έγινε μπούμερανγκ και, παρότι εκείνη τη στιγμή η λογική προδίκαζε μια σίγουρη ήττα των Ελλήνων, οι πλανήτες απεργάζονταν τα δικά τους σχέδια.

Η δυναμική της αντίθεσης Ερμή-Ουρανού και ο ρόλος της σε όσα διαμείφθηκαν εκείνο το πρωί της 28ης Οκτωβρίου αναδεικνύεται από τη σύνοδο του πλανήτη των ανατροπών με το αστρικό Μεσουράνημα στον Ταύρο. Έχει βέβαια ιδιαίτερη σημασία το ότι ο Ουρανός βρίσκεται σχεδόν πάνω στον γενέθλιο Ωροσκόπο της Ελλάδας αλλά αυτό είναι το αντικείμενο ενός ...άλλου άρθρου.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved