Η Σελήνη έδρα ολύμπιων δυνάμεων

Με κάποιον άγνωστο σε εμάς τρόπο η Σελήνη προσφέρει πνευματικά αγαθά, τα οποία είναι σε θέση να καλλιεργήσουν τις αρετές

Η Σελήνη έδρα ολύμπιων δυνάμεων

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και παράδοξα βιβλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, όπου σε κάθε σελίδα του μας περιμένει και μία τεράστια έκπληξη, είναι το «ΠΕΡΙ ΕΜΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ» του Πλουτάρχου, του τελευταίου ιεροφάντη του Μαντείου των Δελφών, στο οποίο έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές από αυτήν την στήλη.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα εξαιρετικά σπουδαίο και άκρως αποκαλυπτικό σημείο του αρχαίου κειμένου, στο οποίο αφ’ ενός μεν αποδεικνύεται ότι οι επιστημονικές γνώσεις των προγόνων μας βρισκόταν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από αυτό που εμείς σήμερα πιστεύουμε, αφ’ ετέρου δε σκιαγραφείται η ταυτότητα του Αρχαίου Έλληνα και η σχέση του με τον Θεό.

Ας απολαύσουμε το ιερό αρχαίο κείμενο: [935 Α]

…οὐ γὰρ ἄπιστον οὐδὲ θαυμαστόν,

…και δεν είναι απίστευτο ούτε και προκαλεί περιέργεια,

εἰ μηδὲν ἔχουσα διεφθορὸς <ἐν> ἑαυτῇ μηδ' ἰλυῶδες,

το γεγονός ότι επειδή καμμία ουσία δεν υφίσταται φθορά επάνω στην Σελήνη, και επίσης καμμία ουσία δεν μπορεί να βρίσκεται σε μορφή λάσπης.

ἀλλὰ φῶς τε καρπουμένη καθαρὸν ἐξ οὐρανοῦ καὶ θερμότητος

Αλλά επειδή η Σελήνη λαμβάνει καθαρό φως και θερμότητα από τον ουρανό (μέσω του ηλίου),

οὐ διακαοῦς οὐδὲ μανικοῦ πυρὸς

για τον λόγο αυτόν, δεν προσβάλλεται από υψηλές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να κατακάψουν ή να αλλοιώσουν έντονα την επιφάνειά της,

ἀλλὰ νοτεροῦ καὶ ἀβλαβοῦς

αλλά επειδή αυτό το φως που δέχεται είναι ψυχρό και αβλαβές,

καὶ κατὰ φύσιν ἔχοντος οὖσα

και δεν αλλοιώνει την φυσική της σύσταση,

πλήρης κάλλη τε θαυμαστὰ κέκτηται τόπων

αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Σελήνη να διαθέτει πολύ ΟΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,

ὄρη τε φλογοειδῆ

με βουνά που έχουν το χρώμα της φλόγας (κόκκινα)

καὶ ζώνας ἁλουργοὺς

και περιοχές με κόκκινη απόχρωση,

ἔχει χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οὐκ ἐν βάθει διεσπαρμένον,

και να ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥ, τα οποία είναι διασπαρμένα σε όλη την επιφάνειά της και δεν βρίσκονται σε μεγάλο βάθος.

ἀλλὰ πρὸς τοῖς πεδίοις ἐξανθοῦντα πολὺν ἢ πρὸς ὕψεσι λείοις προφερόμενον.

Τα κοιτάσματα αυτά βρίσκονται σε μεγάλη αφθονία, στην περιοχή των πεδιάδων, ενώ στην περιοχή των ορέων βρίσκονται στα μέρη που δεν έχουν πολλές πτυχώσεις.

[935B] Εἰ δὲ τούτων ὄψις ἀφικνεῖται διὰ τῆς σκιᾶς

Εάν λοιπόν εξαιτίας αυτών των φαινομένων, η όψη της Σελήνης που εμφανίζεται στην περιοχή της σκιάς της έκλειψης,

ἄλλοτ' ἄλλη πρὸς ἡμᾶς ἐξαλλαγῇ καὶ διαφορᾷ τινι τοῦ περιέχοντος,

επειδή κατά διαστήματα αλλάζει τη απόχρωση της, η οποία κατά κάποιο τρόπο διαφέρει από την απόχρωση που βλέπουμε όλον τον υπόλοιπο καιρό,

τό γε μὴν τίμιον οὐκ ἀπόλλυσι τῆς δόξης οὐδὲ τὸ θεῖον ἡ σελήνη,

θα πρέπει να θεωρείται η Σελήνη, ότι είναι ένα αξιόλογο ουράνιο σώμα, του οποίου δεν θα πρέπει να υποτιμούμε την σημασία του, αλλά ούτε και να το θεωρούμε θεϊκό,

γῆ τις ... ἱερὰ πρὸς ἀνθρώπων νομιζομένη μᾶλλον

αλλά πρέπει να θεωρείται από τους ανθρώπους σαν μία ΙΕΡΗ ΓΗ (γη της επαγγελίας),

ἢ πῦρ θολερόν,

παρά να θεωρούμε ότι αποτελεί μία συγκεχυμένη πύρινη μάζα,

ὥσπερ οἱ Στωικοὶ λέγουσι, καὶ τρυγῶδες.

όπως την χαρακτηρίζουν οι Στωικοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι έχει μια μορφή, ανάλογη με το κατακάθι που απομένει μετά το πάτημα των σταφυλιών.

πῦρ μέν γε παρὰ Μήδοις καὶ Ἀσσυρίοις βαρβαρικὰς ἔχει τιμάς,

Αντίστοιχα όμως, όσον αφορά αφενός μεν στους Μήδους και στους Ασσύριους, σε αυτήν την πύρινη επιφάνεια πρέπει να αποδίδουμε τιμές,

οἳ φόβῳ τὰ βλάπτοντα θεραπεύουσι πρὸ τῶν σεμνῶν ἀφοσιούμενοι,

γιατί αυτοί πιστεύουν ότι ο φόβος που προκαλεί (η έκλειψη της Σελήνης) θεραπεύει ή καταστέλλει τις αιτίες που προκαλούν βλάβες στον άνθρωπο και λατρεύουν την Σελήνη με μία σεμνή αφοσίωση.

τὸ δὲ γῆς ὄνομα παντί που φίλον Ἕλληνι καὶ τίμιον,

Αφετέρου δε εμείς οι έλληνες, θεωρούμε ότι το όνομα της Σελήνης αφορά σε ένα ουράνιο σώμα που μοιάζει με την γη μας και θεωρείται ΑΓΑΠΗΤΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗ από όλους μας,

καὶ πατρῷον ἡμῖν [935C] ὥσπερ ἄλλον τινὰ θεῶν σέβεσθαι.

διότι ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ και την ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ σαν να πρόκειται για μία θεία οντότητα.

πολλοῦ δὲ δέομεν ἄνθρωποι τὴν σελήνην,

Από τα αρχαία χρόνια και για τους εξής λόγους εμείς οι έλληνες, εκτιμούμε σαν αναγκαία την παρουσία της σελήνης:

γῆν οὖσαν ὀλυμπίαν,

Πρώτον, επειδή την θεωρούμε σαν μία γη η οποία αποτελεί την ΕΔΡΑ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ.

ἄψυχον ἡγεῖσθαι σῶμα καὶ ἄνουν καὶ ἄμοιρον ὧν θεοῖς ἀπάρχεσθαι προσήκει,

και δεχόμαστε (οι Έλληνες) ότι η Σελήνη αποτελεί ένα ουράνιο σώμα, το οποίο ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΥΤΕ ΨΥΧΗ ΟΥΤΕ ΝΟΥ και δεν πρέπει να του αποδίδεται η ίδια λατρεία με αυτήν που καταρχήν αποδίδεται στους θεούς.

νόμῳ τε τῶν ἀγαθῶν ἀμοιβὰς τίνοντας

και δεύτερον, επειδή (οι Έλληνες) ΠΑΝΤΟΤΕ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, ΑΝΤΑΜΕΙΒΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΓΑΘΑ,

καὶ κατὰ φύσιν σεβομένους τὸ κρεῖττον ἀρετῇ καὶ δυνάμει καὶ τιμιώτερον.

σεβόμαστε ό,τι ήδη λειτουργεί στην φύση σχετικά με την απόκτηση της αρετής, και επίσης σεβόμαστε ό,τι έχει την δυνατότητα να θεωρηθεί στο μέλλον πολύ αξιόλογο ως προς την απόκτησή της.

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι σε αυτό το άκρως σημαντικό και διαφωτιστικό απόσπασμα που ανήκει σε έναν από τους μεγαλύτερους Ιερείς που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα, αναφέρονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά των Αρχαίων Ελλήνων:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ότι οι Αρχαίοι Έλληνες, μαζί με τους Θεούς τους, σέβονται ταυτοχρόνως και την γη στην οποία κατοικούν αυτοί οι Θεοί, δηλαδή τον Όλυμπο ο οποίος σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο βρίσκεται στην Σελήνη, το έδαφος της οποίας είναι γεμάτο από χρυσό και ασήμι!

Υπάρχει επίσης και μία δεύτερη σημαντικότατη πληροφορία, σύμφωνα με την οποία οι πρόγονοί μας, σέβονται και μάλιστα ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ, αυτούς που τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ και κυρίως την δυνατότητα της ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ:

Ο Άνθρωπος εκείνος που θεωρεί την απόκτηση της αρετής ως το υπέρτατο αγαθό που μπορεί να τον ενώσει με το Θεό και να τον οδηγήσει στην ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

Αυτό σημαίνει, ότι με κάποιον άγνωστο σε εμάς τρόπο η Σελήνη προσφέρει πνευματικά αγαθά, τα οποία είναι σε θέση να καλλιεργήσουν τις αρετές!

Προφανώς, αυτός είναι ένας από τους λόγους, που η Σελήνη παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στον αστρολογικό μας χάρτη και βεβαίως σε αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζεται η Αρχαία Ελληνική Αστρολογία.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved