Έρμιππος: Περί αστρολογίας Δ' Μέρος

Το τέταρτο μέρος του κειμένου που αναφέρεται στους απλανείς αστέρες της εποχής

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Έρμιππος: Περί αστρολογίας Δ' Μέρος

"Έρμιππος ή περί αστρολογίας" εικάζεται ότι είναι χειρόγραφο αγνώστου συγγραφέως, που σώζεται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται στους απλανείς αστέρες, τους Ωροσκόπους και τους αστερισμούς.

Επεξήγηση όρων για τον μελετητή

Δυτικός: Για να κατανοηθεί ο όρος "πλανήτης ανατολικά ή δυτικά του Ήλιου" παραθέτουμε το εξής παράδειγμα: Ένας πλανήτης βρίσκεται ανατολικά του Ήλιου από τη στιγμή που σχηματίζει σύνοδο μαζί του, έως ότου έρθει σε αντίθεση με αυτόν. Αφού η αντίθεση ολοκληρωθεί και ενώ προχωρά ξανά για σύνοδο με τον Ήλιο, λέμε ότι ο πλανήτης βρίσκεται δυτικά του Ήλιου. Το ότι ένας πλανήτης βρίσκεται ανατολικά ή δυτικά του Ήλιου σημαίνει, λοιπόν, απλώς ότι ανατέλλει ή δύει πριν από τον Ήλιο. Με άλλα λόγια , μπορεί να γίνει ορατός πριν από την ανατολή του Ήλιου ή μετά τη δύση του, αντίστοιχα.Εώος: Ονομάζεται ο πλανήτης που βρίσκεται τοποθετημένος κοντά στην Ανατολή (ωροσκόπος).Επιθεωρώ: Ένας βαρύτερος (αργός) πλανήτης επιθεωρεί έναν ελαφρύτερο (γρήγορο), που έρχεται να σχηματίσει όψη μαζί του.Αίρεση: Η λέξη αναφέρεται στις δύο ομάδες, στις οποίες κατανέμονται οι επτά πλανήτες: την πρωινή και την νυχτερινή ομάδα. Ο όρος αίρεσις αναφερόταν στην κατάσταση ένταξης ενός πλανήτη εντός ή εκτός της δικής του ομάδας. Ένας πλανήτης εντός ομάδας εκφράζει τις ιδιότητές του με πληρέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο από ό,τι αν ήταν εκτός ομάδας.Ύπαυγος: Αναφέρεται σε έναν πλανήτη, ο οποίος, επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στον Ήλιο, καθίσταται αόρατος, λόγω της μεγάλης φωτεινότητας που εκπέμπεται από τις ηλιακές ακτίνες. Οι Έλληνες όριζαν συνήθως την απόσταση ενός ύπαυγου πλανήτη στις 15 μοίρες εκατέρωθεν του Ήλιου. Ο όρος αντιστοιχεί στις σημερινές εκφράσεις "καμμένος πλανήτης" και "πλανήτης κάτω από τις ακτίνες του Ηλίου". Μαζί με την πολιορκία, το φαινόμενο του ύπαυγου πλανήτη θεωρείται από τις δυσμενέστερες επιρροές που ενδέχεται να συναντήσουμε σε έναν ωριαίο χάρτη.Ωρονόμος: Ο Ωροσκόπος

Astrologus Anonymus Anni 379 Astrol., Fragmenta apotelesmatica. {4352.001}5,1.

Ἀπογραψάμενοι οὖν περὶ τῆς εἰδικῆς δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν

ἀπλανῶν καὶ λαμπρῶν ἀστέρων καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν φυσιολογήσαντες

περὶ αὐτῶν εὐλόγως καὶ τὰς τῶν ὑποδεεστέρων δυνάμεις καὶ τὸ ποιη- (5)

τικὸν αὐτῶν ὑποτάξομεν.

ρλϛʹ. Περὶ ἐμπαθῶν τόπων ἤτοι μελῶν τῶν αἰνιγματωδῶν (7t)

ζῳδίων Κριοῦ, Ταύρου, Λέοντος, Αἰγόκερω. (8t)

Καὶ ἄλλοι δὲ τόποι εἰσὶν ἐν τῷ ζῳδιακῷ κύκλῳ ἔν τισι μέλεσι τῶν (9)

ζῳδίων, οὔτε τοῦ πρώτου οὔτε τοῦ δευτέρου μεγέθους ὄντες, ἀλλὰ τῶν (10)

ὑποδεεστέρων, ἱκανὴν καὶ σχεδὸν ἀπαράβατον δύναμιν ἔχοντες καὶ ἐξαι-

ρέτου παρατηρήσεως τετυχηκότες περὶ τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς

καὶ περὶ τὰ σίνη τὰ σωματικά· πρῶτον μὲν γὰρ ψυχικοῖς πάθεσιν καὶ

ἀσελγείαις περιπίπτουσιν ὅσοι τῶν ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν γεννῶνται

ἀνατελλόντων ἤτοι ὡρονομούντων τῶν ἐμπροσθίων ἤτοι τοῦ προσώ- (15)

που τοῦ Σκορπίου περὶ μοίρας ιγʹ ιδʹ καὶ τῶν ὀπισθίων περὶ μοίρας

κεʹ κϛʹ κζʹ κηʹ, καὶ τῶν Ὑάδων ἤτοι τοῦ προσώπου τοῦ Ταύρου

περὶ μοίρας ιβʹ ιγʹ ιδʹ ιεʹ καὶ ἔτι τῶν ὀπισθίων μερῶν τοῦ Λέοντος ἀπὸ

μοιρῶν κεʹ ἕως λʹ, καὶ τοῦ προσώπου ἤτοι ῥύγχους τοῦ Αἰγόκερω περὶ

μοίρας ιαʹ ιβʹ· ὡρονομοῦντες γὰρ οὗτοι καὶ ἀνατέλλοντες, ὡς προεί- (20)

πομεν, ποιοῦσι τοὺς οὕτω γεννωμένους ἀσελγαίνειν οὐ μόνον εἰς

γυναῖκας ἀλλὰ καὶ εἰς παῖδας καὶ τέρπεσθαι ταῖς παρὰ φύσιν ἡδοναῖς ἢ

καὶ γυναιξὶν παθητικαῖς καὶ ῥευματικαῖς καὶ αἰσχροποιαῖς ἢ καὶ αὐτὰς

τὰς γυναῖκας [καὶ] τὰς οὕτω γεννωμένας ἀσχημόνως διάγειν ἢ τέρ-

πεσθαι τοῖς αἰσχροποιοῖς τῶν ἀνδρῶν· βεβλαμμένοι γὰρ τὸν νοῦν (25)

ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἐκ τῆς ἀμεταθέτου φορᾶς τῶν ἀστέρων εἴς

τε τὰς ἐπιπλοκὰς διαμαρτάνουσι διὰ τὴν τῆς ἐπιθυμίας ὄρεξιν διαφό-

ρως χρώμενοι τοῖς τοιούτοις καὶ ταῖς παρὰ φύσιν ἡδοναῖς. ἐὰν δὲ καὶ

ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀστὴρ ἐν αὐτοῖς τούτοις τοῖς αἰνιγματώδεσι ζῳδίοις

εὑρεθῇ Κριῷ Ταύρῳ, Λέοντι ἢ Αἰγόκερῳ, θεωρουμένη ὑπὸ Ἄρεως (30)

ἢ Κρόνου καί, ὡς προείπομεν, παθοποιῶν μελῶν ἤτοι τόπων τῶν

(207.) ζῳδίων, πάθεσιν αἰσχίστοις περιτρέπουσι τοὺς οὕτω γεννωμένους· καὶ

εἰ μὲν κρυφίως, εἰ δὲ φανερῶς, ἀποδείκνυνται παρὰ τὰς ἀνατολὰς καὶ

τὰς κρύψεις τῶν τὰ τοιαῦτα ποιούντων ἀστέρων, λέγω δὴ Ἀφροδίτην

καὶ Ἄρεα ἢ Ἀφροδίτην καὶ Κρόνον, μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐναντίων

αὐτῶν συσχηματισμῶν τουτέστι τετραγώνων ἢ διαμέτρων ἢ καὶ ὅταν (5)

ὡροσκοπῇ τις αὐτῶν ἢ μεσουρανῇ, σφόδρα ἐκδήλους καὶ περιβοή-

τους αὐτῶν τὰς ἐπιθυμίας ἀποδείκνυσιν. οὐ γὰρ ἄλλως γίνεται τὸ

παρὰ φύσιν ταῖς ἡδοναῖς χρῆσθαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὴν τοῦ πάθους

ἐπιθυμίαν καὶ τὴν ἀνάγκην πληρώσωσιν τοῦ δαίμονος, ὡς καὶ τῶν

ἐπιθυμιῶν χάριν κακῶς ἀκούειν, ἐνίους δὲ καὶ περιγράμματα καὶ περι- (10)

πλοκὰς καὶ ζημίας καὶ ἔχθρας καὶ καταδίκην ὑπομένειν, ἐὰν μὴ ὁ τοῦ

Διός πόθεν ἐπιθεωρήσας τὴν Ἀφροδίτην ῥύσηταί τι μέρος τῶν κακῶν.

ἢ πάλιν ὑπὸ κρύψιν τοῦ Ἡλίου ἤτοι δυτικοὶ ὄντες, μάλιστα δὲ ὁ τῆς

Ἀφροδίτης, λαθριμαίας καὶ μετὰ σκέπης τινὸς ἢ καὶ δυσπετείας τῶν

ἀκουόντων τὰς ἀσελγείας ἢ καὶ ἐπιθυμίας σκεπάσ(ουσι) τοῦ ἐπὶ πολὺ (15)

φανεροῦσθαι τὰς τούτων ἀσχημοσύνας· ὅθεν καὶ αὐτὰς τὰς γυναῖκας

τριβάδας τε καὶ ἀσχημόνως προσερχομένας τοῖς ἀνδράσιν ἀποδεικ-

νύουσιν· ἀπὸ γὰρ ἀνάγκης σχεδὸν ὑποτυφλούμεναι ἀδικοῦνται τὰς

διανοίας ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις· ὁρμῆς γὰρ αὐταῖς ἀκατασχέτου

γινομένης περὶ τὰ πάθη γίνεται καὶ τὸ κοιλαίνειν περὶ τὰς ἐπιθυμίας καὶ (20)

κατὰ τὸ παντελὲς ἀσελγαίνειν· τοσαύτην τινὰ δύναμιν περί [τε] τὴν τῶν

ἀστέρων σύγκρασιν καταλαμβανόμεθα. ἐὰν δὲ καὶ Ἄρης ἅμα τῇ Ἀφρο-

δίτῃ ἑῷος συνεπιθεωρηθῇ ὑπὸ τῶν κακοποιῶν, περιπονηροτέρους καὶ

μετὰ πάσης ἀναισχυντίας φανερῶς ἀσχημονοῦντας ποιοῦσι τοὺς οὕτω

γεννωμένους· οὗτοι δὲ πολλάκις οὐ μόνον πρὸς ἄνδρας ἢ γυναῖκας (25)

ἀσελγαίνουσι ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ ἄλογα τῶν ζῴων, οἷον τετράποδα ἢ

ἄλλα τινά· ἐὰν δὲ ἐπὶ τοῦ ὑπογείου κέντρου ἢ δυτικοῦ εὑρεθῇ ὁ τῆς

Ἀφροδίτης, θεωρηθῇ δὲ ὑπὸ Ἄρεως ἢ Κρόνου, ἢ αὐτὸς ὁ Ἄρης ἐν

ταῖς δυνούσαις μοίραις εὑρεθῇ οὕτως, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς λατρώδεσι

τῶν ζῳδίων, ὡς προείπομεν, σπάδοντας, εὐνούχους ἢ ἀποκόπους (30)

ποιοῦσιν ἢ στείρας ἢ διὰ θρησκείαν τινὰ ἀπεχομένους ἀφροδισίων καὶ

δεισιδαιμονοῦντας καὶ ἐπιψόγους ἐν τοῖς ἀφροδισίοις.

Πηγή: T.L.G.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved