Ανούβιος: Περὶ τετραγώνων

Το β' μέρος του κειμένου του Ανούβιου για την πλανητική όψη τετραγώνου και τις διελεύσεις

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Ανούβιος: Περὶ τετραγώνων

Όπως έχουμε αναφέρει και παλιότερα, μέρος του έργου του Ανούβιου -Anubio- το συναντάμε στις εκδόσεις του PROJECT HINDSIGH, στα μέχρι τώρα εκδοθέντα ελληνικά και λατινικά βιβλία, όπως παρουσιάζονται από τους ίδιους τους εκδότες.

Εδώ θα δούμε το β' μέρος, από το αρχαίο κείμενό του, αναφορικά με τις διελεύεσεις και την όψη τετραγώνου των πλανητών.

Επεξήγηση όρωνγια τον μελετητή

Καθυπερτερούμαι: Ένας γρήγορος πλανήτης καθυπερτερείται, όταν σχηματίζει όψη με έναν πιο αργό, ο οποίος τον καθυπερτερεί.


Καθυπερτερώ: Ένας πλανήτης α’ καθυπερτερεί ενός άλλου β’, όταν βρίσκεται (10) ζώδια ύστερα από αυτόν, έχοντας μαζί του όψη τετραγώνου.

Το ρήμα δεν περιορίζεται μόνο στο τετράγωνο, αλλά και στις υπόλοιπες πτολεμαϊκές όψεις. Ο καθυπέρτερος πλανήτης α’ είναι συνήθως βαρύτερός από το γρήγορο πλανήτη β’ ο οποίος σχηματίζει αύξουσα όψη μαζί του.

Επέμβασις: Η ερμηνεία του όρου συναντάται σε διαφορετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ερμηνεύεται το στιγμιαίο της εισόδου ενός πλανήτη κάπου:

α) Η στιγμή που ένα ουράνιο σώμα εισέρχεται στη μηδενική μοίρα ενός ζωδίου.
β) Ως συνώνυμο των λέξεων παράδοσις και παράληψις, οι οποίες σήμαιναν την «παράδοση» της χρονοκρατορίας ενός πλανήτη και την "παράληψη / παραλαβή" του από έναν άλλον.
γ) Όταν ένας πλανήτης εισέρχεται στην μηδενική μοίρα ενός ζωδίου και στο ίδιο ζώδιο υπάρχει τοποθετημένος άλλος πλανήτης.
δ) Η είσοδος του Ήλιου στην μηδενική μοίρα των τεσσάρων παρορμητικών ζωδίων, δηλαδή των δύο τροπικών, Καρκίνου και Αιγόκερω και των δύο ισημερινών, Κριού και Ζυγού.

Διαμετρώ: Αναφέρεται σε όψη αντίθεσης 180 μοιρών μεταξύ δύο ουρανίων σωμάτων.

Λειψιφωτούσα ή Λειψίφωτος (η): Αναφέρεται στο φωτισμό της Σελήνης από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η αντίθεση της με τον Ήλιο (Πανσέληνος) και το φως της αρχίζει να μειώνεται. Συναντάται επίσης ως λειψιφαής.

Anubion Poet. Astrol., Fragmenta (e cod. Veneto 7). {1126.002}

2.

Περὶ τετραγώνων. (9t)

Ὁ Κρόνος Δία τετραγωνίζων, τοῦ Κρόνου καθυπερτεροῦντος, ἐλατ- (10)

τοῦται ἡ ὕπαρξις· αὐτοὶ δὲ ἐναντία ἑαυτοῖς βουλεύονται καὶ ἐν ταῖς

πράξεσιν ἐμποδίζονται ἢ ἀνάστατοι γίνονται· τόν τε πατέρα βλάπτει

τοῦτο τὸ σχῆμα καὶ τὰ πατρικὰ πάντα ἀφανίζονται. εἰ δὲ Ζεύς ἐστιν

καθυπερτερῶν τὸν Κρόνον, ἥττων ἡ κάκωσις· τῷ τε γὰρ πατρὶ εὔκλειαν

δώσει καὶ τῷ παιδὶ βίου πορισμὸν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ σχήματος καὶ (15)

τῆς θέσεως.

Ὁ Κρόνος Ἄρεα τετραγωνίζων τοῦ Κρόνου καθυπερτεροῦντος ἀτα-

κτοῦσι, τῷ δὲ σώματι ἔσονται φρικώδεις καὶ νοσεροί, ἐνίοτε καὶ ῥίγει

καὶ πυρετῷ δαμάζονται· τὰ πατρικὰ δὲ κτήματα ὄλλυνται. οἱ δὲ

τοιοῦτοι καὶ θανάτους ὁρῶσι τῶν ἀδελφῶν· εἰ δὲ ὁ Ἄρης καθυπερτερεῖ (20)

τοῦ Κρόνου πάντως οἱ πατέρες πρὸ τῆς μητρὸς τελευτῶσιν, αὐτῷ δὲ

ἔσονται τῷ βίῳ μερικῶς ἐνεργεῖς καὶ ἔμπρακτοι, πλήν, ὡς εἴρηται, τῶν

πατρικῶν κτημάτων τὸ σχῆμα ὀλέθριον· οἱ τοιοῦτοι καὶ ἀπὸ τῶν

οἰκείων φθονοῦνται.

Ὁ Κρόνος Ἥλιον τετραγωνίζων τοῦ Κρόνου καθυπερτεροῦντος, (25)

ἔκπτωσις ἔσται τοῖς πατράσι ἢ σπασμός· πρὸ δὲ τῶν μητέρων οἱ πατέρες

τελευτῶσι, σφάλλονται δὲ καὶ οἱ παῖδες ἐν πολλαῖς περιπίπτοντες ταῖς

βλάβαις καὶ σωματικαῖς ὀχλήσεσιν, τὸ δὲ πλεῖον ῥιγοπυρέτοις· εἰσὶ δὲ

καὶ περὶ τὰς πράξεις ψυκτικοί, τοῦ δὲ Ἡλίου καθυπερτεροῦντος τὸν

Κρόνον, σκορπίζονται τὰ πατρῷα, τοὺς δὲ ἐχθροὺς τοῖς οἰκείοις ποιεῖ (30)

καὶ τὰς πράξεις ἐλαττοῖ καὶ ἐπαλλήλοις νόσοις περικυλίει ἀσήμους τε

τῷ βίῳ καὶ ἐν ταῖς οἰκείαις πόλεσιν ἀγνοουμένους.

Ὁ Κρόνος τετραγωνίζων Ἀφροδίτην τοῦ Κρόνου καθυπερτεροῦντος

ἐκπτώσεις γίνονται καὶ ἐκ θηλυκῶν προσώπων κακὰ πολλὰ καὶ πένθη·

οὗτοι τὰ πολλὰ ἀτυχοῦσιν ἐν οἷς ἐπιβάλλονται, καὶ ἐν γυναιξὶν οὐκ (35)

ἔχουσι χάριτας. εἰ δὲ ἡ Ἀφροδίτη καθυπερτερεῖ τὸν Κρόνον, ἐνδόξους

(207.) δίδωσι γάμους καὶ γυναῖκας ἀρχικάς, εὐνοϊκὰς καὶ φιλοστόργους, αἳ

καὶ πάνυ ὑπὸ ἀνδρῶν φιληθήσονται.

Ὁ Κρόνος τετραγωνίζων Ἑρμῆν, τοῦ Κρόνου καθυπερτεροῦντος,

ψύξεις περὶ τὰς πράξεις καὶ ἐναντιότητες πολλαὶ ἔσονται καὶ ἐναν-

τιογνωμίαι· ἔσονται δὲ οἱ τοιοῦτοι ἐν τοῖς ἔργοις ὑπ’ ἄλλων κυριευό- (5)

μενοι, οἱ δὲ βάσκανοι γίνονται, ἄλλοι τραυλοὶ ἢ κωφοί. εἰ δὲ ὁ Ἑρμῆς

καθυπερτερεῖ τὸν Κρόνον, ἥττονα τὰ προειρημένα ποιεῖ.

Ὁ Κρόνος Σελήνην τετραγωνίζων τοῦ Κρόνου καθυπερτεροῦντος

κακοθάνατος ἡ μήτηρ καὶ ὁ παῖς ἐν νόσοις πολλαῖς καὶ κινδύνοις ἔσσε-

ται καὶ συνεχέσι ῥευματισμοῖς· ἐπὶ δὲ ζῳδίων θηλυκῶν ἔτι χεῖρον· εἰ γὰρ (10)

ᾖ τούτῳ πεπρωμένος ὁ γάμος, δύσγονόν τε γυναῖκα λήψεται καὶ οὔτε

φίλοι οὔτε τέκνα τούτῳ ἔσονται. τούτων δὲ καὶ ὁ βίος ἐλαττοῦται. εἰ δὲ

ἡ Σελήνη τὸν Κρόνον καθυπερτερεῖ, πρός τε τῷ ἀπράκτους ποιεῖν καὶ

ἐχθροὺς ταῖς μητράσι δείκνυσιν καὶ τὰ μητρικὰ φθείρει καὶ ῥεύματα

κινεῖ. (15)

Ὁ Ζεὺς τετραγωνίζων Ἄρεα Ἄρεως Δία καθυπερτεροῦντος δόξα

καὶ τιμὴ ἕπεται τούτοις καὶ σύστασις, οἱ μὲν ἐν στρατιαῖς διαπρέπουσιν,

οἱ δὲ ἐν βασιλικαῖς αὐλαῖς ἀναστρέφονται ἢ ἐν δημοσίαις πράξεσι, πλὴν

τὰ μητρικὰ ἢ πατρικὰ οὐ φυλάττονται καὶ ἐπὶ τέκνοις λύπαι ἔσονται ἢ

σπανότεκνοι γίνονται. εἰ μέντοι ὁ Ἄρης τὸν Δία καθυπερτερεῖ, ὀξεῖς μὲν (20)

καὶ ὁρμητὰς πλὴν σφαλλομένους ἐν τῷ βίῳ ποιεῖ, καὶ μάτην κάμνον-

τας ἔν τε δημοσίαις ἢ βασιλικαῖς πράξεσι διαβαλλομένους καὶ κατηγο-

ρουμένους.

Ὁ Ζεὺς Ἥλιον τετραγωνίζων καὶ τῷ πατρὶ καὶ τῷ τεχθέντι καλός,

προκοπὰς γὰρ ἐπάγει· καὶ ἐν μεγάλοις ἀνδράσι συστάσεις, καὶ ἄλλων (25)

ἡγεμονεύοντας ποιεῖ. τοῦ δὲ Ἡλίου τὸν Δία καθυπερτεροῦντος, λαμ-

πρὸς μὲν ὁ πατήρ· τὰ δὲ ὑπάρχοντα τούτων μειοῦται ἐν περιστάσεσι

κοιναῖς· πολλάκις δὲ καὶ ἐξ ἀναστάσεως ἐχθρῶν τοῦτο γίνεται.

Ὁ Ζεὺς τετραγωνίζων Ἀφροδίτην τοῦ Διὸς καθυπερτεροῦντος,

πολλοὺς οἱ τοιοῦτοι φίλους ἕξουσιν, καὶ μάλιστα ἀπὸ θηλυκῶν προσώ- (30)

πων κερδανοῦσι καὶ ἀστεῖον βίον ἕξουσι καὶ θεοσεβεῖς ἔσονται· εἰ δὲ ἡ

Ἀφροδίτη τὸν Δία καθυπερτερεῖ, ἐρωτικοὶ ἔσονται καὶ φιλόκοσμοι καὶ

πρὸς τούτων τερπόμενοι· πολλὰ μέντοι οἱ τοιοῦτοι ἐναντία πείσονται

καὶ ἀποτυχίας ἐν τοῖς ἔργοις.

Ὁ Ζεὺς Ἑρμῆν τετραγωνίζων τοῦ Διὸς καθυπερτεροῦντος γραμμα- (35)

τικοὶ ἢ γεωμέτραι γίνονται· ἐνίοις δὲ ὁ βίος ἔσται ἀπὸ κοινῆς προστα-

σίας καὶ αἱ πράξεις ἀστεῖαι. εἰ δὲ ὁ Ἑρμῆς τὸν Δία καθυπερτερεῖ,

τῷ μὲν βίῳ οὐκ ἄποροι ἔσονται, πλὴν ἄκρατοι ἐν ταῖς πράξεσι καὶ

ἐναντία ἑαυτοῖς ποιοῦντες· καὶ τὰ μὲν ἀγαθὰ ὡς κακὰ ἀποφεύγουσι, τὰ

(208.) δὲ κακὰ αἱροῦνται ὡς ἀγαθά· πολλάκις δὲ οἱ τοιοῦτοι καὶ αὐτόματόν τι

ἀγαθὸν ἐπελθὸν ἀποφεύγουσι, καὶ οὓς εὐεργετήσουσιν ὑπὸ τῶν τοιού-

των ἀχαριστοῦνται, καὶ ἀμοιβὰς οὐ λαμβάνουσιν, ἀφ’ ἑαυτῶν δὲ

πορίζονται τὰ καλά.

Ὁ Ζεὺς Σελήνην τετραγωνίζων τοῦ Διὸς καθυπερτεροῦντος ἐπὶ (5)

ἡμερινῆς γενέσεως ἢ νυκτερινῆς, τῇ τε μητρὶ αἴσιον καὶ αὐτὸν κρείτ-

τονα τῶν γονέων ποιεῖ, καὶ ἐν τιμαῖς καὶ προεδρίαις δοξάζει καὶ εὐφη-

μίαις. τῆς δὲ Σελήνης καθυπερτερούσης τὸν Δία δοξαστικὸν μὲν τὸ

σχῆμα καὶ ἐν ἡγεμόσι συστάσεις ποιοῦν, πλὴν κατά τινας χρόνους

βλάπτει, ἢ ἣν ἔχει πρᾶξιν, ἐνίοτε ἐλαττοῖ. (10)

Ὁ Ἄρης Ἥλιον τετραγωνίζων τοῦ Ἄρεως καθυπερτεροῦντος, πολύ-

νοσοι, ἀπρόκοποι· εἰ δὲ καὶ προκόψουσιν, ἀλλ’ ἐναντιώσεσι πολλαῖς

περιπεσοῦνται. τοῦ Ἡλίου μέντοι καθυπερτεροῦντος τῷ τε παιδὶ καὶ

τῷ πατρὶ χαλεπόν· σφάλλονται ἐν ταῖς πράξεσι καὶ τὰ κτήματα τούτων

διασκεδάννυνται. φρενοβλαβεῖς τε ποιεῖ καὶ μαινομένους, ἔστιν ὅτε καὶ (15)

τυφλούς· χεῖρον δὲ ἐπὶ ἡμερινῆς γενέσεως.

Ὁ Ἄρης Ἀφροδίτην τετραγωνίζων τοῦ Ἄρεως καθυπερτεροῦντος,

πονηραὶ κρίσεις καὶ ζημίαι καὶ μάχαι καὶ βλάβαι διὰ γυναῖκας. εἰ δὲ καὶ

ἐν τροπικῷ ζῳδίῳ, μαλακοὶ ἔσονται· εἰ δὲ καὶ ζῳτικοὺς χρόνους ἔχει ὁ

τοιοῦτος, τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα παρακοιμήσει ἢ μοιχευομένην εἰδὼς (20)

ἀνέξεται· καὶ ἡ γυνὴ δὲ ἀσελγοῦντος τοῦ ἀνδρὸς ἀνέξεται. εἰ δὲ

Ἀφροδίτη τὸν Ἄρην καθυπερτερεῖ, τὰ ἴσα μὲν ποιεῖ, ὅμως λαθραίως

καὶ αἰδημόνως.

Ὁ Ἄρης Ἑρμῆν τετραγωνίζων τοῦ Ἄρεως καθυπερτεροῦντος

πολλῶν δεινῶν αἴτιος, βλάβας ἐπάγων καὶ συνοχὰς καὶ τὰς πράξεις (25)

ἐμποδίζων ἢ διαβολὰς διὰ πράξεις ποιῶν, χεῖρον δὲ ἐπὶ ἡμερινῆς γενέ-

σεως, εἰ μάλιστα ἢ ἀμφότεροί εἰσιν ὑπὲρ γῆν, ἢ ὅμως ὁ Ἄρης· ἐπὶ δὲ

νυκτερινῆς γενέσεως ἥττονα τὰ δεινά. εἰ δὲ τὸν Ἄρην ὁ Ἑρμῆς ἐπιδε-

κατεύει, δεινοὺς ἐξετέλεσε, πανούργους, ἀλλοτρίων ἅρπαγας· οἱ

τοιοῦτοι γὰρ ἀπὸ ἄλλου εἰς ἄλλον μετέρχονται, ὅπως κακόν τι αὐτοῖς (30)

προστρεψάμενοι προδώσουσιν αὐτοὺς καὶ τῶν χρημάτων γυμνώσουσιν.

Ὁ Ἄρης Σελήνην τετραγωνίζων τοῦ Ἄρεως καθυπερτεροῦντος τὴν

μητέρα χήραν ποιεῖ· καὶ τὸν πατρικὸν ἐλαττοῖ βίον καὶ αὐτὴν τὴν

μητέρα ἀναιρεῖ δι’ αἵματος ἢ βιαίου θανάτου· ὁ δὲ τεχθεὶς ἐπὶ ἱεροὺς

καταφεύγει τόπους καὶ ὑπὸ φαντασμάτων καὶ εἰδώλων ἐνοχλεῖται· καὶ (35)

μᾶλλον τὸ κακὸν ἔσται ὅταν ὁ Ἄρης ἐν ὁρίοις ἐστὶ Κρόνου· εἰ

δὲ ἡ Σελήνη τὸν Ἄρην ἐπιδεκατεύει ἄδοξον καὶ πενιχρὰν τὴν μητέρα, τῷ δὲ

παιδὶ καθαίρεσιν τύχης καὶ πλάνας δηλοῖ.

Ὁ Ἥλιος Σελήνην τετραγωνίζων ἀλλήλους ἐπιδεκατεύοντες, ἐπὶ μὲν

(209.) τῶν κέντρων ἑστῶτες καὶ μαρτυρούμενοι ὑπὸ ἀγαθοποιῶν, ἐμπράκτους,

ἐνδόξους ἐν συστάσεσι ποιοῦσιν· ὑπὸ δὲ κακοποιῶν ὁρώμενοι καὶ ζωῇ

καὶ βίῳ λυπηροί· εἰ δὲ καὶ τοῦ Ἡλίου καὶ τῆς Σελήνης ὄντων ἀλλήλων

ἐπὶ τῶν κέντρων καὶ ὑπὸ Κρόνου καὶ Ἄρεως ὁρωμένων ἡ Σελήνη τῷ

Διὶ συνάπτει, λαμπροὶ μὲν ἔσονται, πλὴν βασκαινόμενοι ὑπὸ πολλῶν· (5)

ἀπόντος δὲ τοῦ Διός, πλείστην καὶ μεγάλην κάκωσιν ἕξει τὸ διάθεμα.

ὁ Ἑρμῆς καὶ ἡ Ἀφροδίτη ἀλλήλους καθυπερτεροῦντες, ἀστείας

τέχνας παρέχουσι ἢ ἐπεράστους ποιοῦσι ἢ διδασκάλους ἐπιφανεῖς· αἱ

μέντοι λαλιαὶ τούτων ἐπίψογοι καὶ περὶ τὰ ἀφροδίσια οἱ τοιοῦτοι

λάγνοι. (10)

Ἡ Σελήνη Ἀφροδίτην τετραγωνίζουσα τῆς Σελήνης καθυπερτερού-

σης ἀσπόρους μέν, πολυψόγους δέ· οἳ καὶ διὰ θηλυκὰ ἢ καὶ ἀπὸ θηλυκῶν

προσώπων βλάπτονται· εἰ δὲ ἡ Ἀφροδίτη καθυπερτερεῖ τὴν Σελήνην,

ἐπάλληλα παρέχει τὰ ἀγαθά, ἐμπράκτους καὶ πολυβίους ποιοῦσα· οἷς

καὶ γυναῖκας διδοῖ φιλοστόργους καὶ σώφρονας· αὐτόν τε εὔχαριν καὶ (15)

κόσμιον καὶ γλυκύλαλον ποιεῖ, πλὴν ἀστάτους ἐν τοῖς γάμοις ποιεῖ καὶ

αὐτοὺς καὶ τὰς τούτων μητέρας· οὐκ ἔσονται γάρ, φησί, μονογα-

μοῦντες.

Ἡ Σελήνη Ἑρμῆν τετραγωνίζουσα τῆς Σελήνης καθυπερτερούσης

κοῦφοι ἔσονται ἄστατοι εὐμετάβολοι, ἄπιστοι ὑπὸ μηδενὸς ἀκουόμε- (20)

νοι. τοῦ δὲ Ἑρμοῦ τὴν Σελήνην καθυπερτεροῦντος συνετοὶ μὲν καὶ

λόγιοι πλὴν δι’ ὄχλον καὶ πλήθους λυποῦνται· εἰ δὲ ὁ Ἑρμῆς καθυπερ-

τερῶν τὴν Σελήνην αὐτὸς ὑπὸ κακοποιῶν καθυπερτερεῖται, πλαστο-

γράφοι ἔσονται· οἳ καὶ ληφθέντες ἐπί τισι γραπτοῖς ἐν φυλακαῖς

εἴργνυνται καὶ δεσμοῖς. (25)

Πηγή: T.L.G.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved