Abu Mashar: Περὶ των κλήρων και τόπων - Οι τέσσερις τελευταίοι οίκοι

Απόσπασμα κειμένου που αναφέρεται στους κλήρους και τους οίκους από τον 9ο έως τον 12ο

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Abu Mashar: Περὶ των κλήρων και τόπων - Οι τέσσερις τελευταίοι οίκοι

Το τρίτο και τελευταίο κείμενο του Abu Mashar αναφέρεται στους κλήρους και τους 4 τελευταίους οίκους.

Αξίζει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο Abu Mashar ήταν μαθητής του πολύ γνωστού αστρολόγου Al Kindi, ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της Αραβίας. Είναι γνωστός ως ο φιλόσοφος των Αράβων, ο οποίος εργάστηκε στο διάσημο Οίκο της Σοφίας, που ανεγέρθηκε από τον χαλίφη της Βαγδάτης Αλ Μανσούρ, το 762 μΧ με σκοπό να προαγάγει την αφομοίωση της περσικής, ελληνικής και ινδικής σκέψης από τον αραβικό κόσμο. Επιπλέον, ο Al Kindi μετέφρασε τα έργα του Αριστοτέλη και άλλων Ελλήνων στα αραβικά, και ανέπτυξε τη δική του φιλοσοφία που ήταν βαθιά επηρεασμένη από τον νεοπλατωνισμό.

Επεξήγηση όρων και χρήσιμες πληροφορίες

Τόπος: Ονομασία για κάθε έναν από τους 12 αστρολογικούς οίκους στην αρχαία ελληνική αστρολογία. Επρόκειτο είτε για οίκους που περιλάμβαναν και τις 30 μοίρες ενός ζωδίου είτε για οίκους που προέρχονταν από την τριχοτόμηση των τόξων που μεσολαβούν μεταξύ Ωροσκόπου, Μεσουράνηματος, Δύσεως και Υπογείου.

Υπήρχαν δύο τρόποι κατανομής των 12 τόπων ενός ωροσκοπίου, λαμβάνοντας σαν αφετηρία:

α) Το ζώδιο του ωροσκόπου και
β) Το ζώδιο του κλήρου της τύχης

Κλήροι

Η χρήση των κλήρων συναντάται στα παλιότερα αστρολογικά κείμενα, που υπάρχουν και τα οποία χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Εκτενής χρήση τους γίνεται στα ερμητικά κείμενα -που χρονολογούνται πριν από τον 3ο αιώνα π.Χ- αλλά και από τον Vittius Valens στα τέλη του 2ου αιώνα μετά μ.Χ.

Ο Firmicus Maternus ερμήνευε τους κλήρους, πιστεύοντας ότι ασκούσαν την επίδρασή τους σε ολόκληρο το ζώδιο και όχι μόνο σε μία ορισμένη μοίρα (°) του ζωδίου.
Στην σύγχρονη βιβλιογραφία, υπάρχει το βιβλίο The Arabic Parts in Astrology - A lost key to prediction του Robert Zoller, το οποίο είναι μία καλή πηγή πληροφοριών πάνω στην πανάρχαια τεχνική των κλήρων.
Στις μέρες μας, ο κλήρος που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο είναι ο Κλήρος της Τύχης για ημερήσιους και νυχτερινούς χάρτες.
Στην ξένη βιβλιογραφία, οι κλήροι συναντώνται συχνά με την ονομασία αραβικοί κλήροι, η οποία όμως είναι εντελώς λανθασμένη, διότι οι Άραβες αρχικά δεν είχαν συλλάβει καν την ιδέα των σημείων αυτών. Η σύγχυση γύρω από την προέλευσή τους οφείλεται σε δύο λόγους: Πρώτον στο ότι οι Άραβες έκαναν πράγματι εκτενή χρήση των κλήρων και δεύτερον διότι ο Πτολεμαίος αναφέρει στην Τετράβιβλο μόνο τον Κλήρο της Τύχης. Έτσι, οι μεταγενέστεροι αστρολόγοι στη Δύση πίστεψαν πως ό,τι δεν υπήρχε στην Τετράβιβλο, προστέθηκε αργότερα στην αστρολογία από τους Άραβες. Με αυτόν τον τρόπο και με την πάροδο των αιώνων, τους ονόμασαν αραβικούς, ενώ στην πραγματικότητα είναι ελληνικής προέλευσης. Οι Άραβες δεν τους εφηύραν, απλώς τους πολλαπλασίασαν, ωσότου έγιναν χιλιάδες, κάνοντας μάλλον κακή χρήση αυτών, όπως συνέβη και με τους απλανείς.
Σύμφωνα με τους Έλληνες, ο συλλογισμός, στον οποίο βασίστηκε η ιδέα των κλήρων, είναι το ότι κάθε κλήρος εκφράζει ένα συγκεκριμένο κομμάτι των ουρανών, που αφορά στο κάθε άτομο προσωπικά. Επειδή o ωροσκόπος σφραγίζει την πιο προσωπική στιγμή της ανθρώπινης ύπαρξης, οι αρχαίοι έλληνες τον θεωρούσαν το πιο σημαντικό σημείο σε ένα χαρτί και με αυτό το σκεπτικό χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των περισσότερων από τους σκληρούς.
Για παράδειγμα πάρτε τον Κλήρο της Τύχης που έχει τον τύπο:
Ωροσκόπος + Σελήνη - Ήλιος σε ημερήσια ωροσκόπια και
Ωροσκοπος + ΉλιοςΣελήνη σε νυκτερινά.

Ο Πτολεμαίος χρησιμοποιούσε τον ίδιο τύπο υπολογισμού για τον Κλήρο της Τύχης και σε ημερήσιους και σε νυχτερινούς χάρτες, ενώ ο Μανίλιος χρησιμοποιούσε δύο διαφορετικούς.

ξεʹ. Τοῦ Ἀπομάσαρ περὶ τῶν κλήρων τῶν (14t)

ιβʹ τόπων. (15t)

Ἔννατος τόπος. —Πρῶτος κλῆρος· ἀποδη-

μίας. Ὁ δὲ ἔννατος τόπος ἔχει κλήρους ἑπτά, ὧν πρῶτος ὁ τῆς

ἀποδημίας, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τοῦ κυρίου τοῦ

ἐννάτου τόπου μέχρι τῆς μοίρας τοῦ ἐννάτου τόπου, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ (25)

ὡροσκόπου, καὶ σημαίνει τὰ περὶ ἀποδημίας.

Δεύτερος κλῆρος· πλοός. Ὁ δὲ δεύτερος κλῆ-

ρός ἐστι ὁ περὶ πλοός, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ Κρό-

νου μέχρι τῆς μοίρας τοῦ Καρκίνου, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ

ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. καλῶς κείμενος οὖν ὁ κλῆρος εὔπλοιαν σημαί- (30)

νει, κακῶς δὲ δύσπλοιαν.

Τρίτος κλῆρος· σωφροσύνης. Ὁ δὲ τρίτος κλῆ-

ρός ἐστιν περὶ σωφροσύνης, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Σελή-

νης ἐπὶ Ἄρη, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου.

(195.) εἰ μὲν οὖν καλῶς κεῖται καὶ ἀγαθύνεται, σωφροσύνην σημαίνει·

εἰ δὲ μή, ἀσωτίαν.

Τέταρτος κλῆρος· συνέσεως. Ὁ δὲ τέταρτος

κλῆρός ἐστιν ὁ τῆς συνέσεως, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ

Κρόνου ἐπὶ Σελήνην, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡρο- (5)

σκόπου. ὁ τοιοῦτος κλῆρος ἀγαθυνόμενος σημαίνει συνετοὺς καὶ

ἐχέφρονας, κακυνόμενος δὲ τὸ ἐναντίον.

Πέμπτος κλῆρος· γνώσεως. Ὁ δὲ πέμπτος κλῆ-

ρός ἐστι ὁ τῆς γνώσεως, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Κρόνου

ἐπὶ τὸν Δία, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. (10)

ὁ τοιοῦτος οὖν κλῆρος καλῶς κείμενος καὶ ἀγαθυνόμενος σημαίνει

ἄνδρα λόγιον, κακυνόμενος δὲ ποιεῖ ἀμαθῆ.

Ἕκτος κλῆρος· ὁμιλίας. Ὁ δὲ ἕκτος κλῆρός ἐστιν

ὁ περὶ ὁμιλίας, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ τὸν

Δία, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου, καὶ (15)

εἰ μὲν καλῶς κεῖται ὁ τοιοῦτος κλῆρος, εὐόμιλος ἔσται ὁ γεννη-

θεὶς καὶ χαρίεις καὶ ἀστεῖος· εἰ δ’ οὔ, τὸ ἐναντίον.

Ἕβδομος κλῆρος· φήμης. Ὁ δὲ ἕβδομος κλῆρός

ἐστιν ὁ περὶ τῆς φήμης, εἰ ἀληθής ἐστιν ἢ ψευδής, λαμβάνεται δὲ

ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Ἑρμοῦ ἐπὶ Σελήνην, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡρο- (20)

σκόπου. εἰ μὲν οὖν ἐστιν ὁ τοιοῦτος κλῆρος ἐπίκεντρος ἢ ἐν στε-

ρεῷ ζῳδίῳ, ἔστιν ἡ φήμη ἀληθής· εἰ δὲ οὔ, ψευδής.

Δέκατος τόπος. —Πρῶτος κλῆρος· εὐγε-

νείας. Ὁ δὲ δέκατος τόπος ἔχει κλήρους δώδεκα, ὧν πρῶτος

ὁ τῆς εὐγενείας· λαμβάνεται δὲ ἀπὸ τῆς μοίρας τοῦ Ἡλίου ἄχρι (25)

τῆς μοίρας τοῦ ὑψώματος αὐτοῦ, ἤγουν τῆς ἐννεακαιδεκάτης μοί-

ρας τοῦ Κριοῦ, νυκτὸς δὲ ἀπὸ τῆς μοίρας τῆς Σελήνης ἄχρι τῆς

μοίρας τοῦ ὑψώματος αὐτῆς, ἤγουν τῆς τρίτης μοίρας τοῦ Ταύ-

ρου, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. ὁ οὖν τοιοῦτος κλῆρος καλῶς κεί-

μενος εὐγενῆ δηλοῖ τὸν γεννηθέντα, κακῶς δὲ δυσγενῆ. (30)

Δεύτερος κλῆρος· ἐξουσίας. Ὁ δὲ δεύτερος κλῆ-

ρος σημαίνει περὶ ἐξουσίας, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἄ-

ρεως ἐπὶ Σελήνην, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡρο-

(196.) σκόπου. οὗτος οὖν ὁ κλῆρος καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ καλῶς κείμενοι

μεγίστην ἐξουσίαν διδόασιν, κακῶς δὲ ἀπραξίαν.

Τρίτος κλῆρος· διοικήσεως κοινῶν πραγ-

μάτων. Ὁ δὲ τρίτος κλῆρός ἐστιν τῶν διοικούντων τὰ κοινὰ

πράγματα δηλωτικὸς καὶ τῶν λογοθετῶν καὶ τῶν πρωτονοταρίων. (5)

λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἑρμοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρη, νυκτὸς δὲ

τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. οὗτος οὖν καλῶς κείμενος

καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ εὐόδωσιν σημαίνει περὶ τῆς διοικήσεως τῶν

κοινῶν πραγμάτων, κακῶς δὲ κείμενος τὸ ἀνάπαλιν.

Τέταρτος κλῆρος· νίκης καὶ τροπαίων. (10)

Ὁ δὲ τέταρτος κλῆρός ἐστιν ὁ περὶ νίκης καὶ τροπαίων, λαμβά-

νεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ Κρόνον, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν.

εἰ δὲ ὕπαυγός ἐστιν ὁ Κρόνος, λαμβάνεται ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἡ-

λίου ἐπὶ Δία, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκό-

που. καλῶς οὖν κείμενος οὗτος νίκας καὶ τρόπαια σημαίνει, κακῶς (15)

δὲ τὸ ἀνάπαλιν.

Πέμπτος κλῆρος· αἰφνιδίου προκοπῆς. Ὁ

δὲ πέμπτος κλῆρος σημαίνει περὶ αἰφνιδίου προκοπῆς, λαμβάνε-

ται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ τὸν κλῆρον τῆς Τύχης, νυκτὸς

δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. καλῶς οὖν κείμενος (20)

οὗτος ποιεῖ προκοπὰς αἰφνιδίους, κακῶς δὲ κείμενος δυστυχίας

αἰφνιδίους.

Ἕκτος κλῆρος· ἀρχόντων. Ὁ δὲ ἕκτος κλῆρος

σημαίνει τοὺς φαινομένους ἐν τῷ βίῳ καὶ γνωρίμους καὶ ἄρχοντας.

λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Ἑρμοῦ ἐπὶ τὸν Ἥλιον, καὶ (25)

τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. οὗτος οὖν ὁ κλῆρος καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ

καλῶς κείμενοι ποιοῦσιν ἄρχοντας καὶ οἰκείους βασιλεῦσιν καὶ

γνωρίμους.

Ἕβδομος κλῆρος· ὑπουργῶν βασιλέων.

Ὁ δὲ ἕβδομος κλῆρος σημαίνει περὶ τῶν ἑπομένων βασιλεῦσιν, (30)

λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ Ἄρεως ἐπὶ τὸν Κρόνον, νυκτὸς

δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. οὗτος οὗν καὶ ὁ κύριος

αὐτοῦ καλῶς κείμενοι σημαίνει εὐτυχεῖς ὑπουργοῦς βασιλέων.

Ὄγδοος κλῆρος· πράξεως καὶ ἐξουσίας. Ὁ

δὲ ὄγδοος κλῆρος σημαίνει τὰ τῆς πράξεως καὶ τῆς ἐξουσίας,

(197.) λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τοῦ Κρόνου ἐπὶ τὴν Σελήνην

καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. καλῶς οὖν κείμενος σημαίνει ἐξουσίαν

καὶ κέρδος ἀπὸ πράξεων, κακῶς δὲ κείμενος τὸ ἀνάπαλιν.

Ἔννατος κλῆρος· τεχνῶν καὶ πραγματειῶν. Ὁ (5)

δὲ ἔννατος κλῆρος σημαίνει τὰ περὶ τῶν χειροτεχνῶν καὶ τῶν

πραγματειῶν, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἑρμοῦ ἐπὶ Ἀφροδί-

την, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. οὗτος

οὖν καλῶς κείμενος σημαίνει εὐτυχίαν περὶ τὰς βαναύσους τέχνας,

ἔτι δὲ καὶ πραγματείας, κακῶς δὲ κείμενος τὸ ἀνάπαλιν. (10)

Δέκατος κλῆρος· πράσεως καὶ ἀγορασίας.

Ὁ δὲ δέκατος κλῆρός ἐστι περὶ πράσεως καὶ ἀγορασίας, λαμβά-

νεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ Δαίμονος ἐπὶ τὸν κλῆρον

τῆς Τύχης, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου.

καλῶς οὖν οὗτος κείμενος κέρδη σημαίνει περὶ τὰς ἐμπορίας, (15)

κακῶς δέ, ζημίας.

Ἑνδέκατος κλῆρος· σπουδαίων πραγμά-

των. Ὁ δὲ ἑνδέκατος κλῆρός ἐστι περὶ σπουδαίων πραγμάτων,

λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ τὸν Δία, νυκτὸς δὲ τὸ

ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. καλῶς οὖν κείμενος οὗτος (20)

σημαίνει εὐτυχίαν περὶ τὰ σπουδαῖα τῶν πραγμάτων, κακῶς δέ,

τὸ ἀνάπαλιν.

Δωδέκατος κλῆρος· μητρός. Ὁ δὲ δωδέκατος κλῆ-

ρός ἐστιν ὁ τῆς μητρός, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἀφροδίτης

ἐπὶ Σελήνην, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. (25)

οὗτος καλῶς κείμενος σημαίνει ἀγαθὰ περὶ τὴν μητέρα, κακῶς δέ,

τὸ ἀνάπαλιν.

Ἑνδέκατος τόπος. —<Πρῶτος> κλῆρος· εὐτυ-

χίας. Ὁ δὲ τόπος ὁ ἑνδέκατος ἔχει κλήρους ἕνδεκα, ὧν πρῶτος

ὁ περὶ εὐτυχίας, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ κλήρου τῆς (30)

Τύχης ἐπὶ τὸν κλῆρον τοῦ Δαίμονος, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ

ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. ὁ οὖν τοιοῦτος κλῆρος καλῶς κείμενος εὐ-

τυχίαν σημαίνει, κακῶς δὲ δυστυχίαν.

Δεύτερος κλῆρος· φιλίας καὶ μίσους τοῦ

γεννηθέντος. Ὁ δὲ δεύτερος κλῆρός ἐστιν ὁ περὶ τῆς φιλίας

(198.) καὶ τοῦ μίσους τοῦ γεννηθέντος. λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ

τοῦ κλήρους τῆς Τύχης ἐπὶ τὸν κλῆρον τοῦ Δαίμονος, νυκτὸς δὲ

τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. ὁ οὖν τοιοῦτος κλῆ-

ρος ἀγαθυνόμενος φίλτατον σημαίνει τὸν γεννηθέντα πρὸς πάντας,

κακῶς δὲ κείμενος παρὰ πάντων μισούμενον. (5)

Τρίτος κλῆρος· τιμῆς. Ὁ δὲ τρίτος κλῆρος ση-

μαίνει περὶ τιμῆς, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ κλήρου τῆς

Τύχης ἄχρι τοῦ Ἡλίου, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ

ὡροσκόπου. ὁ οὖν τοιοῦτος κλῆρος ἀγαθυνόμενος διάτιμον σημαί-

νει τὸν γεννηθέντα παρὰ πᾶσι, κακυνόμενος δέ, τὸ ἀνάπαλιν. (10)

Τέταρτος κλῆρος· εὐοδώσεως. Ὁ δὲ τέταρτος

κλῆρός ἐστιν ὁ περὶ τῆς εὐοδώσεως, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν

ἀπὸ τοῦ κλήρου τῆς Τύχης ἐπὶ τὸν Δία, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ

τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. ὁ οὖν τοιοῦτος κλῆρος ἀγαθυνόμενος

σημαίνει εὐόδωσιν ἐν τοῖς ἀνὰ χεῖρα πράγμασι, κακυνόμενος δὲ τὸ (15)

ἀνάπαλιν.

Πέμπτος κλῆρος· ἐπιθυμιῶν. Ὁ δὲ πέμπτος

κλῆρός ἐστιν ὁ περὶ τῶν ἐπιθυμιῶν, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν

ἀπὸ τοῦ κλήρου τῆς Τύχης ἐπὶ τὸν κλῆρον τοῦ Δαίμονος, νυκτὸς

δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. καλῶς οὖν οὗτος κεί- (20)

μενος σημαίνει κυριεύειν τὸν γεννηθέντα τῶν ἐπιθυμιῶν αὐτοῦ,

εἰ δ’ οὔ, τοὐναντίον.

Ἕκτος κλῆρος· ἐλπίδων. Ὁ δὲ ἕκτος κλῆρός ἐστιν

ὁ τῶν ἐλπίδων, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ Κρόνου ἐπὶ τὴν

Ἀφροδίτην, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. (25)

ὁ οὖν τοιοῦτος κλῆρος καλῶς κείμενος ἐπιτυχίαν τῶν ἐλπίδων ση-

μαίνει, κακῶς δὲ ἀποτυχίαν.

Ἕβδομος κλῆρος· φίλων. Ὁ δὲ ἕβδομος κλῆρός

ἐστιν ὁ περὶ τῶν φίλων, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ

Σελήνης μέχρι τοῦ Ἑρμοῦ, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου, ὁ οὖν (30)

τοιοῦτος κλῆρος καλῶς κείμενος πολυφιλίαν καὶ ὠφέλειαν ποιεῖ

παρὰ τῶν φίλων, κακῶς δὲ τοὐναντίον.

Ὄγδοος κλῆρος· συμφιλιώσεως. Ὁ δὲ ὄγδοος

(199.) κλῆρός ἐστιν ὁ περὶ συμφιλιώσεως, λαμβάνεται δὲ καὶ ἡμέρας καὶ

νυκτὸς ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ Δαίμονος ἐπὶ τὴν Ἀφροδίτην, καὶ

τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. ὁ οὖν τοιοῦτος κλῆρος εὑρισκόμενος

ἐπὶ γενέσεως ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἐν τῷ αὐτοῦ τόπῳ συμφιλιώσεις

ποιεῖ, διαμετρούμενος δὲ ἢ τετραγωνιζόμενος ἔχθρας. (5)

Ἔννατος κλῆρος· ἀγαθῶν οἴκου. Ὁ δὲ ἔν-

νατος κλῆρός ἐστιν ὁ περὶ τῶν τοῦ οἴκου ἀγαθῶν, λαμβάνεται δὲ

ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τῆς Σελήνης μέχρι τοῦ Ἑρμοῦ, καὶ τὰ

ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. οὗτος οὖν καλῶς κείμενος εὐθηνίαν ποιεῖ

τῶν ἀγαθῶν, κακῶς δὲ τοὐναντίον. (10)

Δέκατος κλῆρος· ἐλευθεριότητος ψυχῆς.

Ὁ δὲ δέκατος κλῆρος σημαίνει τὴν τῆς ψυχῆς ἐλευθεριότητα, λαμ-

βάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἑρμοῦ ἐπὶ Ἥλιον, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνά-

παλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου. οὗτος οὖν καλῶς κείμενος

σημαίνει ἐλευθερίαν ψυχῆς καὶ μεγαλοδωρεότητα, κακῶς δέ, (15)

σμικρολογίαν καὶ φειδωλίαν.

Ἑνδέκατος κλῆρος· ἐπαίνων. Ὁ ἐνδέκατος κλῆ-

ρος σημαίνει περὶ ἐπαινετῶν ἀνθρώπων, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν

ἀπὸ Διὸς ἐπὶ τὴν Ἀφροδίτην, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα

ἀπὸ ὡροσκόπου. καλῶς οὖν κείμενος οὗτος ἐπαινούμενον σημαί- (20)

νει τὸν γεννηθέντα παρὰ πάντων, κακῶς δέ, τοὐναντίον.

Δωδέκατος τόπος. —Πρῶτος κλῆρος· ἐχ-

θρῶν. Ὁ δὲ δωδέκατος τόπος ἔχει κλήρους τρεῖς, ὧν πρῶτος ὁ

περὶ τῶν ἐχθρῶν, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ Κρόνου

ἐπὶ Ἄρη, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. καλῶς οὖν οὗτος κείμενος (25)

ὀλίγους σημαίνει τοὺς ἐχθροὺς καὶ ὀλίγην τὴν ἐξ αὐτῶν βλάβην,

κακῶς δέ, τὸ ἀνάπαλιν.

Δεύτερος κλῆρος· ἐχθρῶν κατὰ Ἑρμῆν.

Ὁ δὲ δεύτερος κλῆρός ἐστιν καὶ αὐτὸς τῶν ἐχθρῶν κατὰ Ἑρμῆν,

λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τοῦ οἰκοδεσπότου τοῦ δω- (30)

δεκάτου τόπου ἄχρι τῆς <αʹ?> μοίρας τοῦ δωδεκάτου τόπου, καὶ

ἴσα τὰ ἀπὸ ὡροσκόπου.

(200.) Τρίτος κλῆρος· ταλαιπωρίας. Ὁ δὲ τρίτος κλῆ-

ρός ἐστιν ὁ περὶ ταλαιπωρίας, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς

ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ Δαίμονος ἐπὶ τὸν κλῆρον τῆς Τύχης, καὶ τὰ

ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. ὁ οὖν τοιοῦτος κλῆρος κακῶς κείμενος ση-

μαίνει δυστυχίας καὶ ταλαιπωρίας, καλῶς δὲ τὸ ἀνάπαλιν. (5)

ξϛʹ. Περὶ κλήρων τῶν μὴ ἀναφερο- (6t)

μένων μήτε εἰς τοὺς ἑπτὰ πλάνητας μήτε (7t)

εἰς τοὺς δώδεκα τόπους (8t)

Πρῶτος κλῆρος· ἀφέτου. Πρῶτος κλῆρός ἐστι τοῦ (9)

ἀφέτου, λαμβάνεται δέ, εἴπερ συνοδική ἐστιν ἡ γέννησις, ἀπὸ τῆς (10)

μοίρας τῆς προγενομένης συνόδου ἐπὶ τὴν Σελήνην· εἰ δέ ἐστιν ἡ

γέννησις πανσεληνιακή, ἀπὸ τῆς μοίρας τῆς πανσελήνου ἄχρι τῆς

Σελήνης, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. ὁ δὲ τοιοῦτος τόπος μεγάλας

δυνάμεις ἔχει, καὶ διὰ τοῦτο ποιοῦσι τὸν περίπατον αὐτοῦ. καὶ

ὅταν καταντήσῃ εἰς ἀγαθοποιόν, ἀγαθὸν δηλοῖ, ὅταν δὲ εἰς κακο- (15)

ποιόν, κλιμακτῆρα ἐπιφέρει. πρὸ γὰρ τοῦ εὑρεθῆναι τὸν τοιοῦτον

κλῆρον, ἐγίνοντο μεγάλοι κλιμακτῆρες, ὧν τὰς αἰτίας οὐκ εὕρι-

σκον οἱ ἀρχαῖοι· ἀφ’ οὗ δὲ εὑρέθη, ἔγνωσαν οἱ ἄνθρωποι

τὰς αἰτίας τῶν κλιμακτήρων πάντων.

Δεύτερος κλῆρος· παχυσώμων ἀνθρώπων (20)

καὶ ἰσχνῶν. Ὁ δὲ δεύτερος κλῆρος σημαίνει περὶ παχυ-

σώμων ἀνθρώπων καὶ ἰσχνῶν, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ

κλήρου τῆς Τύχης ἐπὶ τὸν Ἄρη, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ

ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. οὗτος ὁ κλῆρος συνὼν τῷ κυρίῳ τοῦ ὡροσκό-

που ἐν ὑγρῷ ζῳδίῳ παχυσώμους ποιεῖ, κεκακωμένος δὲ ἐν ξηρῷ (25)

ζῳδίῳ ἰσχνοὺς ποιεῖ.

Τρίτος κλῆρος· ἱππασίας. Ὁ δὲ τρίτος κλῆρός

ἐστιν ὁ τῆς ἱππασίας, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ

Σελήνην, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. καλῶς

οὖν κείμενος οὗτος καὶ τριγωνιζόμενος ἢ ἑξαγωνιζόμενος παρὰ

(201.) τοῦ Ἄρεως ἢ τοῦ Διὸς ἀνδρείους καὶ γενναίους καὶ ἱππότας δηλοῖ,

κακυνόμενος δέ, τοὐναντίον.

Τέταρτος κλῆρος· τόλμης καὶ πολέμου.

Ὁ δὲ τέταρτος κλῆρός ἐστι τῆς τόλμης καὶ τοῦ πολέμου, λαμβά-

νεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ὡροσκόπου ἐπὶ τὴν Σελή- (5)

νην, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. ὁ οὖν τοι-

οῦτος ὑπ’ ἀγαθοποιοῦ ἐφορώμενος τροπαιούχους σημαίνει, ὑπὸ

δὲ κακοποιοῦ τοὐναντίον.

Πέμπτος κλῆρος· πανουργίας καὶ ἀπάτης

καὶ δόλου. Ὁ δὲ πέμπτος κλῆρός ἐστιν περὶ πανουργίας καὶ (10)

ἀπάτης καὶ δόλου, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ Ἑρμοῦ ἐπὶ

τὸν κλῆρον τοῦ δαίμονος, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ

ὡροσκόπου. οὗτος συσχηματιζόμενος τῷ κυρίῳ τοῦ ὡροσκόπου

ἀπατεῶνας καὶ δολίους ποιεῖ, καί, εἰ ἀγαθοποιῷ συσχηματίζεται.

ὠφεληθήσεται διὰ τῶν τοιούτων· εἰ δὲ κακοποιῷ, βλαβήσεται. (15)

Ἕκτος κλῆρος· εὐοδώσεως τῶν ἀνὰ χεῖρα

πραγμάτων. Ὁ δὲ ἕκτος κλῆρός ἐστι περὶ εὐοδώσεως τῶν

ἀνὰ χεῖρα πραγμάτων, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ

Κρόνου ἐπὶ Ἄρη, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου. οὗτος καλῶς κείμενος

εὐόδωσιν σημαίνει ἐν τοῖς ἀνὰ χεῖρα πράγμασι, εἰ δὲ κακῶς, τοὐ- (20)

ναντίον.

Ἕβδομος κλῆρος· βίας. Ὁ δὲ ἕβδομος κλῆρός <ἐστι

περὶ βίας>, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τοῦ Ἄρεως

ἐπὶ τὴν μοῖραν τοῦ τρίτου τόπου, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὡροσκόπου.

Ὄγδοος κλῆρος· κακώσεως. Ὁ δὲ ὄγδοος κλῆρος (25)

κατὰ Πέρσας <ἐστι περὶ κακώσεως>, λαμβάνεται δὲ ἡμέ-

ρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ τοῦ κλήρου τῆς φιλίας ἄχρι Ἑρμοῦ, καὶ τὰ ἴσα

ἀπὸ ὡροσκόπου, κακυνόμενος δὲ ὁ τοιοῦτος κλῆρος κακύνει

τοὺς γεννηθέντας, ἀγαθυνόμενος δὲ ἀγαθύνει.

Ἔννατος κλῆρος· ἀνταποδόσεως. Ὁ δὲ ἔννατος (30)

κλῆρός ἐστιν ὁ τῆς ἀνταποδόσεως, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν

ἀπὸ τοῦ Ἄρεως ἐπὶ τὸν Ἥλιον, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν. οὗτος ἀγα-

(202.) θυνόμενος σημαίνει τὸν γεννηθέντα εὐχάριστον εἶναι καὶ ἀνταπο-

δοτικόν, κακῶς δὲ κείμενος ἀχάριστον καὶ ἀγνώμονα.

Δέκατος κλῆρος· ἀληθείας. Ὁ δὲ δέκατος κλῆ-

ρός ἐστιν ὁ τῆς ἀληθείας, λαμβάνεται δὲ ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ

Ἑρμοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρη, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ (5)

ὡροσκόπου. οὗτος οὖν καλῶς κείμενος ἀληθεῖς ἀνθρώπους σημαί-

νει, κακῶς δέ, ψευδεῖς.

ζʹ. Περὶ τοῦ γνῶναι ἀπὸ τοῦ κλήρου (8t)

τῆς Τύχης τὸν πυνθανόμενον περὶ τίνος (9t)

θέλει ἐρωτᾶν. (10t)

Ἐπὶ ἑκάστῃ καταρχῇ λάμβανε τὸν κλῆρον τῆς Τύχης, καὶ σκό- (11)

πει ἐν πόστῳ τόπῳ ἐστὶ τοῦ ὡροσκόπου, καὶ ἐὰν εὕρῃς τὸν κλῆρον

τῆς Τύχης ἐπὶ τοῦ ὡροσκόπου, λέγε αὐτὸν ἐθέλειν ἐρωτᾶν περὶ

ζωῆς καὶ ὑποστάσεως χρόνου καὶ ψυχικοῦ πνεύματος καὶ πατρί-

δος. ἐὰν δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ, περὶ βίου διαλήψεως καὶ γυναικὸς ἐπι- (15)

πλοκῆς ἢ καὶ πραγμάτων νεκρικῶν καὶ δωροληψίας καὶ κοινωνίας

καὶ διαθήκας· ἐὰν δὲ ἐν τῷ τρίτῳ, περὶ ἀδελφῶν ἢ φίλων ἢ ξένης

ἢ γένους ἢ θηλειῶν θεῶν ἢ ὀνείρων ἢ θρησκείας, ἐσθ’ ὅτε καὶ ἐξου-

σίας καὶ φυγῆς τινος· ὁ δὲ κύριος αὐτοῦ εἰ ἐναντιωθῇ, πρὸς φίλον

ἔχθραν ἔχει, εἰ δὲ ἐν δισώμῳ ἐστίν, ἤδη γεγενημένην καὶ αὖθις (20)

ἐσομένην. ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ, περὶ γῆς καὶ προυπαρχόντων τινῶν

μυστικῶν καὶ θησαυρῶν, μάλιστα ἐὰν ᾖ βασιλικὸν τὸ ζῴδιον, ἢ

κτήματος ἢ οἰκίας, καὶ περὶ γονέων καὶ θεμελίων καὶ τάφων καὶ

ἀφανῶν τινῶν καὶ μεταβολῆς τόπου καὶ πόλεως καὶ πρεσβευτικῶν

προσώπων καὶ οἰκείων. ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ περὶ τέκνων καὶ χρημά- (25)

των καὶ ἀπελευθέρων ἢ γυναικὸς ἢ πόλεως ἢ εἰσποιήσεως ἀγαθοῦ

τινος. ἐν δὲ τῷ ἕκτῳ, περὶ σίνους ἢ πάθους ἢ ξένου τινὸς ἢ δούλων,

ἔσθ’ ὅτε θηλειῶν, ἢ ζημίας ἢ ἀκροτηριασμοῦ τινος ἢ ἀδικίας ἢ

τετραπόδων, καὶ διὰ θηλυκὰ πρόσωπα ἔχθρας καὶ ἐπιβουλὰς καὶ

ἐπαναστάσεις. ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ, περὶ γάμου ἢ θηλυκοῦ τινος (30)

προσώπου ἢ ἀφανοῦς τινος γινομένης βλάβης ἢ ἀσθενείας ἢ ἐκ-

(203.) τοπισμοῦ ἢ θανάτου ἢ ξενιτείας ἢ γυναικὸς ἐπιπλοκῆς. ἐν δὲ

τῷ ὀγδόῳ περὶ θανάτου ἢ κληρονομίας ἢ νόσου ἢ ἀπραξίας ἢ μέμ-

ψεως ἀκαίρου ἢ ἀρχαίων ἢ νεκρικῶν πραγμάτων ἢ δηλητη-

ρίου. ἐν δὲ τῷ ἐννάτῳ περὶ ξένης ἢ τελετῆς ἢ μυστικῶν ἢ

ὀνείρων ἢ νόμων ἢ θεῶν ἢ ἐγκλήματος ἢ ἀστρονομίας, (5)

ἐσθ’ ὅτε δὲ ἀρρένων. ἐν δὲ τῷ δεκάτῳ περὶ πράξεως ἢ ἀρχῆς ἢ

δόξης ἢ ἀξίας καὶ φανερῶν πραγμάτων καὶ καινισμοῦ τινος ἢ

τέκνων ἢ προκοπῆς ἢ γυναικός. ἐν δὲ τῷ ἑνδεκάτῳ περὶ φίλων

ὑπαρχόντων καὶ συστάσεως καὶ δόξης, καὶ ἐν μὲν ἀρρενικῷ ζῳδίῳ

πρὸς ἄνδρας, ἐν δὲ θηλυκῷ πρὸς γυναῖκας· σημαίνει δὲ καὶ περὶ (10)

τέκνων ἢ χρημάτων ἢ ἀπελευθέρων καὶ δωρεᾶς· ἐν δὲ τῷ δωδεκά-

τῳ περὶ φόβου ἢ κινδύνου καὶ ἀφῃρημένων πραγμάτων καὶ κλοπῆς

καὶ ζημίας καὶ ἐχθρῶν καὶ δίκης καὶ δούλου καὶ ὑπηκόου καὶ ξέ-

νης καὶ ἀσθενείας ἢ τετραπόδων. ἐὰν δὲ ὁ κλῆρος τῆς Τύχης εἰς

τὸ τρίτον ζῴδιον ἐμπέσῃ, ὁ δὲ κύριος αὐτοῦ ἐναντιωθῇ, πρὸς φίλον (15)

ἔχθραν ἕξει, ὁ δὲ κύριος τοῦ κλήρου τῆς Τύχης δηλώσει τὰ πρό-

σωπα· ὁ μὲν τοῦ Κρόνου σημαίνει πρεσβυτικούς, ὁ δὲ τοῦ Διὸς

ἀξιωματικούς, ἀγαθούς, ὁ δὲ τοῦ Ἄρεως θρασεῖς, στρατιωτικούς,

ὁ δὲ τῆς Ἀφροδίτης χαρίεντας, μουσικοὺς ἢ θηλυκὰ πρόσωπα, ὁ

δὲ τοῦ Ἑρμοῦ εὐπαιδεύτους ἢ πολυτρόπους ἢ ἐμπορικούς, ἡ δὲ (20)

Σελήνη προβεβηκότας ἢ θηλυκὰ <πρόσωπα>, ὁ δὲ Ἥλιος βασιλι-

κούς, ἡγεμονικούς. συμπεριλαμβάνεται δὲ καὶ τὰ περὶ προσώπων

Δωροθέου.

Πηγή: T.L.G.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved