Οι αστρολογικοί χάρτες του Πάλχου

Οι περισσότεροι αφορούν σε θαλάσσια ταξίδια σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Οι αστρολογικοί χάρτες του Πάλχου

Από τις ημερομηνίες των αστρολογικών εργασιών του μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έζησε κατά τον 5ο αιώνα. Αν και δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του, έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για το έργο του από τους αστρολογικούς χάρτες που συνέταξε, και βρίσκονται δημοσιευμένοι στο βιβλίο "Greek Horoskopes" των O. Neugebauer – H. B. van Hoesen.

Οι περισσότεροι αστρολογικοί χάρτες του Πάλχου αφορούν σε θαλάσσια ταξίδια σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου, όπως το Κάιρο, η Αθήνα, η Σμύρνη, κ.λπ. Είναι ένας από τους τελευταίους αστρολόγους που τήρησαν την ελληνιστική αστρολογική παράδοση, ενώ τα σωζόμενα ωροσκόπια του 5ου αιώνα είναι πιθανότατα τα τελευταία κείμενα που συνδέονται απευθείας με τις πηγές και την ανάπτυξη της αστρολογίας εκείνης της εποχής.

Διαβάστε εδώ το «Ἐκ τῆς τῶν περὶ τὰ λεγόμενα ἀποτελέσματα ἐπτοημένων τερατολογίας»
Palchus Fragmenta astrologica Πάλχου: ἐκ τῆ̋ τῶν περὶ τὰ λεγόµενα ἀποτελέσµατα ἐπτοηµένων τερατολογία̋ς

Οὐκ ἔδει µὲν ἐµὲ µετὰ τὰ̋ καταρχὰ̋ ∆ωροθέου καὶ Μαξίµου καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχαίων τὸν περὶ καταρχῶν λόγον ὑποτάξαι. ἀλλ’ ἐπειδὴ παρὰ τῶν αὐτῶν ἀρχαίων ὠφεληθεὶ̋ ἠδυνήθην κἀγὼ δι’ ἐµαυτοῦ τινα ἐκ πείρα̋ καταλαβεῖν, ταῦτα αὐτὰ ἐσπούδασα...


Διαβάστε εδώ το «Περὶ τροπῶν τῶν δʹ καιρῶν»

Palchus Fragmenta astrologica Πάλχου·Περὶ τροπῶν τῶν δʹ καιρῶν

Εἰ βούλει γνῶναι τὰ µέλλοντα γίνεσθαι ἐπὶ ἡγεµόνων τε καὶ ἰδιωτῶν κατὰ τὸ ζητούµενον κλίµα, ψήφισον τὸν Ἥλιον, ὅτε εἰσέρχεται ἐν τῷ Κριῷ ἐν πρώτῳ λεπτῷ ἐν ποίᾳ ἡµέρᾳ καὶ ὥρᾳ, καὶ µετὰ τὸ στῆσαι αὐτὸν ἀκριβῶ̋ ψήφισον τοὺ̋ λοιποὺ̋ ἀστέρα̋ κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν καὶ τὴν Σελήνην καὶ τὸν Ἀναβιβάζοντα. καὶ µετὰ τὸ στῆσαι τὰ̋ ἐποχὰ̋ τῶν ἀστέρων ἀκριβῶ̋ ψήφισον τὸν ὡροσκόπον κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν, ἐν ᾗ ὁ Ἥλιο̋ τὴν ἰσηµερίαν πεποίηται ἐν τῷ τοῦ Κριοῦ ζῳδίῳ, καὶ τὰ λοιπὰ κέντρα καὶ...


Διαβάστε εδώ το «Περὶ γραμμάτων ἐνεχθέντων»

Πάλχου· Περὶ γραµµάτων ἐνεχθέντων

Καταρχὴ ἀναγκαία εἰ̋ ἣν ἀπέτυχον πλανηθεί̋, καὶ µετὰ ταῦτα εὑρηκὼ̋ τὴν αἰτίαν, ἐθαύµασα τὴν ἐνέργειαν· περὶ γραµµάτων ἐνεχθέντων.

Ἔτου̋ ∆ιοκλητιανοῦ σδʹ, µηνὶ Θὼθ ιζʹ, ἡµέρᾳ Κρόνου, ὥρᾳ αʹ, ἠνέχθησαν γράµµατά τινι λυπηρὰ ἔχοντα πάντα παρὰ πρόθεσιν τοῦ δεξαµένου. εὑρέθη δὲ ἡ καταρχὴ οὕτω̋ς·...

Διαβάστε εδώ το «Περὶ τοῦ γνῶναι τὸν σκοπὸν τοῦ ἐρωτῶντος περὶ τίνος θέλει ἐρωτᾶν»

Palchus, De interrogationibus Πάλχου: περὶ τοῦ γνῶναι τὸν σκοπὸν τοῦ ἐρωτῶντο̋ περὶ τίνο̋ θέλει ἐρωτᾶν.

- Πάλχου· ἄλλως περὶ τοῦ αὐτοῦ...
- Περὶ τοῦ τί σημαίνει ἡ ἐρώτησις...
- Πάλχου· ἐὰν ἐρωτηθῇς παρά τινος τί γίνεται αὐτῷ ἀγαθὸν ἢ κακόν...
- Πάλχου· ἄλλος τρόπος ζητήσεως πότε ἐπανελεύσεται...
- <Πάλχου·> ἄλλως εἰ συλλαμβάνει...

Διαβάστε εδώ το «Περὶ ἀπωλείας πράγματος κατὰ Ἐρασίστρατον»

Πάλχο̋: Περὶ ἀπωλεία̋ πράγµατο̋ κατὰ Ἐρασίστρατον

"Εὑρεῖν τὸν κλέπτοντα καὶ τὸ ἀπολλύµενον καὶ ποῦ κεῖται"

Ἀπὸ τῶν κέντρων σκόπει οὕτω̋· ἔστω ὁ ὡροσκόπο̋ τὸ ἀπολλύµενον, τὸ µεσουράνηµα ὁ ἀπολέσα̋, τὸ δῦνον ὁ κλέπτη̋, τὸ ὑπόγειον ποῦ κεῖται τὸ ἀπολλύµενον· ὁµοίω̋ καὶ ἡ Σελήνη δηλοῖ ποῦ κεῖται τὸ ἀπολλύµενον. Σελήνη ὡροσκοποῦσα, δηλοῖ ὅτι...

* Η παρούσα ενότητα περιέχει βιβλία ή αποσπάσματα βιβλίων, τα οποία δεν έχουν συγγραφικά δικαιώματα, αφού πρόκειται για πολύ παλαιές εκδόσεις.
Κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης των αρχαίων αυτών βιβλίων, κύριο μέλημα υπήρξε η όσο το δυνατόν πιστότερη αντιγραφή τους, προκειμένου να μην αλλοιωθεί στο παραμικρό η γραφή και το ύφος του εκάστοτε συγγραφέα. Επίσης, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια ώστε όλα τα βιβλία να γίνουν περισσότερο ευανάγνωστα για τον σύγχρονο αναγνώστη, μέσω μιας καλύτερης σελιδοποίησης, σχεδιασμού και επανασχεδιασμού ορισμένων πινάκων, αστρολογικών συμβόλων κ.λπ.

Στις σελίδες των βιβλίων αυτής της ενότητας, στα οποία έχει καταβληθεί προσωπική εργασία, υπάρχει η ένδειξη © www.astrothesaurus.gr. Οι επισκέπτες μπορούν μεν να τα εκτυπώσουν για προσωπική τους χρήση, αλλά δεν επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή τους, με οποιονδήποτε τρόπο...

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved